Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ukas tillitsvalgt: Aslaug Drotningsvik, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Klinisk ernæringsfysiolog Aslaug Drotningsvik er tillitsvalgt på sykehus, og forteller om en krevende arbeidshverdag under koronapandemien.

30.10.2020

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Ukas tillitsvalgt» løfter vi frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt.

Navn: Aslaug Drotningsvik
Arbeidssted: Haraldsplass Diakonale Sykehus
Antall medlemmer: 5
Tariffområde: Virke
Tillitsvalgt siden: September 2019

Forskerforbundet får mange henvendelser om usikkerhet, merarbeid og en krevende arbeidshverdag som følge av korona. Hvordan har de siste månedene vært for dere i helsesektoren?

Arbeidsdagen har vært krevende som følge av koronapandemien. Det har vært et enormt behov for å innhente og dele informasjon med medlemmer og mye usikkerhet knyttet til hvordan vi skal forstå sentralt inngåtte avtaler som sikrer bemanningen i de ulike pandemi-fasene. Særlig ansatte i kliniske og tekniske/laboratoriestillinger har vært usikre på hvilke unntaksbestemmelser som kommer til å gjelde for dem og hva arbeidsgiver kan kreve med tanke på utvidet arbeidstid og endring av arbeidsoppgaver. Mange har også følt på usikkerhet knyttet til smitterisiko, særlig blant de ansatte som enten er i risikogruppen selv eller har nære familiemedlemmer i risikogruppen.

Det har også vært en utfordring å vurdere hvordan vi skal gi pasientene våre så god helsehjelp som mulig gjennom pandemien. Det har vært et stort fokus på hvordan vi både skal sikre god behandling av covid-19 syke, og samtidig ivareta andre pasientgrupper slik at de får den helsehjelpen de trenger.

Hvilke tanker gjør du deg om årets lønnsoppgjør?

Oppgjøret i frontfaget og staten er i havn, og det er vist moderasjon i forhold til den økonomiske situasjonen i landet i kjølvannet av korona-situasjonen. Selv om utsiktene fortsatt er preget av usikkerhet, har utviklingen i økonomien ifølge regjeringen vært mer positiv enn ventet gjennom sommeren. Ved sykehusene har vi opprettholdt en høy aktivitet gjennom pandemien. Jeg tenker at det i år burde være rom for å gi likelønn et velfortjent løft.  

Hva er de viktigste sakene for ditt lokallag?

Mitt lokallag består hovedsakelig av kliniske ernæringsfysiologer. Vi opplever at det er mange oppgaver som skal løses for å sikre pasientene på sykehuset fullgod ernæringsbehandling og at ressursene som trengs for å gjennomføre dette arbeidet ofte ikke strekker til. Et viktig fokusområde for oss er derfor å sette tydelige grenser for hvor mange arbeidsoppgaver vi har kapasitet til å gjennomføre og vi gir klare signaler til ledelsen om behovet for økt bemanning.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt har jeg fått muligheten til å bli godt kjent med egen organisasjon, andre ansatte og ledere. Jeg opplever det som givende å hjelpe mine medlemmer i spørsmål knyttet til lønn- og arbeidsforhold. Det er også spennende og lærerikt å få muligheten til å delta i drøftinger før viktige beslutninger skal tas.

Og hva er det vanskeligste?

På Haraldsplass skal vi gjennom en prosess med innsparinger og budsjettkutt. Dette er krevende prosesser som det kan være utfordrende å stå i. I tillegg er en gjennomgående utfordring for å få satt av nok tid til kursing, forberedelser og møter. I en hektisk klinisk hverdag blir det vanskelig å prioritere bort pasientarbeid til fordel for tillitsvalgtarbeid.

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?

Mitt beste tips er å rådføre seg med andre erfarne tillitsvalgte dersom det er noe man lurer på. I tillegg har jeg fått god hjelp av Forskerforbundet sentralt når jeg har hatt behov for det. Jeg anbefaler også å sette av tid til å ta opplæringskursene i regi av Forskerforbundet.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?

Jeg opplever at tillitsvalgte i helsesektoren har egne utfordringer og problemstillinger, det er derfor veldig fint med eget sektorseminar for helsesektoren. Dette er likevel ikke nok for å ivareta medlemmene i sykehusene sine yrkesmessige interesser. Jeg savner mer profesjonell kompetanse som kan gi råd og veiledning om spesifike utfordringer knyttet til rollen som helsepersonell. Som klinisk ernæringsfysiolog vil det for min yrkesgruppe være naturlig at en slik kompetanse har nær tilknytning til KEFF. En styrking av fagpolitiske foreninger vil slik sett også være til stor nytte og hjelp for oss tillitsvalgte.

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!

Haraldsplass Diakonale Sykehus er et lokalsykehus i Bergen. Vi har nylig flyttet inn i nytt sykehusbygg og er pilotsykehus for uttesting av nye teknologiske løsninger for bedre flyt og samhandling rundt pasientbehandlingen. Det er utrolig spennende å få delta i utviklingen nye digitaliserte løsninger som kan bedre pasientbehandling! Jeg må også nevne at jeg har utrolig hyggelige kollegaer, og det gjør alltid jobbhverdagen bedre.

 

Les flere intervjuer i serien «Ukas tillitsvalgt» her

  • Del denne siden: