Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lokale vedtekter

Forskerforbundet ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.

Lokale vedtekter vedtatt på årsmøtet 24. februar 2016 og godkjent med endringer av Forskerforbundets Hovedstyre 6. juni 2016. Endret på årsmøtet 20. februar 2018.

 

§ 1 Tilknytning og status

Forskerforbundet ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet er Forskerforbundets lokallag ved UiT. Forskerforbundets vedtekter gjelder for lokallaget og de lokale vedtektene er utfyllende i forhold til disse.

§ 2 Formål

Lokallaget ivaretar medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser samt deres arbeidsforhold ved UiT og bistår medlemmene i forhold til lov- og avtaleverk. Lokallaget ved UiT opptrer på vegne av Forskerforbundet etter lov- og avtaleverk overfor UiT.

§ 3 Medlemmer

Alle medlemmer av Forskerforbundet som er ansatt av UiT er medlemmer av lokallaget. Opptaksvilkårene er fastlagt i Forskerforbundets vedtekter. Tvilsspørsmål avgjøres av Forskerforbundets hovedstyre

§ 4 Organer

Forskerforbundet ved UiTs organer er: 
- Årsmøtet
- Styret
- Hovedtillitsvalgt

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet er Forskerforbundet ved UiTs øverste organ. Årsmøtet holdes hvert år. Møtet innkalles med minst fire ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes til styret innen tre uker før møtet. Dagsorden og sakspapirer sendes ut minst to uker før årsmøtet.

§ 6

Årsmøtet velger leder, styre, hovedtillitsvalgt og valgkomité. Årsmøtet behandler regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram. Årsmøtet behandler/uttaler seg om saker som legges fram av styret eller av enkeltmedlemmer. Årsmøtet bestemmer valgprosedyrer.

§ 7

Ekstraordinært årsmøte holdes når lokallagsstyret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene ønsker det. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel. Kun saker som er varslet i innkallingen kan behandles.

§ 8 Kjønnsfordeling

Begge kjønn skal være representert ved valg av styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité; ved oppnevning av råd, utvalg/komité og tilsvarende; samt ved representasjon i overordnet organisasjonsledd som landsråd og representantskapsmøte. Det tilstrebes alltid minimum 40% representasjon fra begge kjønn.  

§ 9 Styret                                                                

Styret består av 7 medlemmer fra lokallaget, inkludert leder og hovedtillitsvalgt. I tillegg velges 3 vararepresentanter. Styremedlemmene og varamedlemmer velges for to år av gangen.

Halvparten av styret inkludert vararepresentantene står på valg hvert år. Hovedtillitsvalgt er sekretær for styret. Lokallagsstyret settes så langt det er mulig sammen slik at det tas hensyn til representasjon fra ulike stilllingsgrupper (vitenskapelig, administrative og tekniske), fag- og utdanningsretninger, samt geografisk spredning.

Hvis lokallaget er representert i Forskerforbundets hovedstyre med andre enn styremedlemmer, har vedkommende møte- og forslagsrett i lokallagsstyret.

§ 10

Leder er Forskerforbundets øverste representant ved UiT.

For funksjoner utover leder, konstituerer styret seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder/fungerende leder dobbeltstemme.

§ 11

Styret står for den daglige driften av lokallaget, sammen med hovedtillitsvalgt. Styret skal bl.a. sammenkalle til lokallagsmøter og årsmøte, utarbeide forslag til budsjett, årsmelding og arbeidsprogram, rekruttere nye medlemmer og oppnevne representanter til verv, utvalg og råd ved UiT. Det føres referat fra styremøtene.

Styret er ansvarlig for å holde medlemmene informert og for at det er etablert tillitsvalgtordninger ved fakultet og enheter.

§ 12 Tillitvalgte på fakulteter og enhetsnivå

Tillitsvalgte på fakulteter og andre enheter der medbestemmelse utøves (f.eks. Universitetsbiblioteket, Tromsø museum, sentraladminstrasjonen) skal primært velges av medlemmene på fakultetet eller enhet. Eventuelt kan de oppnevnes av lokallagsstyret.                                                                                                          

§ 13 Hovedtillitsvalgt

Hovedtillitsvalgt velges for to år av gangen i henhold til Hovedavtalens §30. Hovedtillitsvalgt representerer Forskerforbundet i forhold til avtaleverket. Hovedtillitsvalgt er også sekretariatsleder. Instruks for hovedtillitsvalgt fastsettes av styret. 

Hovedtillitsvalgt ivaretar saksbehandler-, sekretær- og kassereroppgaver for lokallaget.

Sekretariatsmedarbeidere tilsettes i Forskerforbundet etter innstilling fra styret.

§ 14 Eksklusjon

Bare hovedstyret i Forskerforbundet kan ekskludere medlemmer.

§ 15 Endringer i vedtektene

Årsmøtet kan endre de lokale vedtektene etter forslag fra styret eller fra enkeltmedlemmer. Forslag til endringer skal være gjort kjent for medlemmene senest innen to uker før årsmøtet. Endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 16 Oppløsning

Lokallaget kan kun oppløses dersom det får færre enn tre medlemmer.