Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Medlemskurs/seminarer

Har du forslag til nye medlemskurs og seminarer? Ta kontakt på

Tidligere avholdte OU-kurs

UiS

Kontakt oss

Du finner også din nærmeste tillitsvalgte under lenken "Styret i lokallaget"

Velkommen til Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger

Forskerforbundet er med 23 000 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.
Forskerforbundet ved UiS ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har medlemmer fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.


Lokale lønnsforhandlinger høsten 2021.

2021 er et mellomoppgjør. 1.8 % av lønnsmassen er satt av til lokale forhandlinger nå i høst. Elektronisk kravskjema (SurveyXact) vil bli sendt ut til alle våre medlemmer, og frist for innsending av krav er satt til 20.august. 

Enighet i mellomoppgjøret i staten

Unio kom i dag til enighet med staten i årets mellomoppgjør, 17 timer på overtid av meklingsfristen.
– Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind. Vi hadde håpet å komme lenger, og vi mener det er problematisk at ikke staten gjør mer for å rekruttere og beholde dyktige ansatte. Forskere, politifolk og andre viktige yrkesgrupper i staten burde fått et lønnsløft i år, og vi er særlig bekymret for at oppgjøret ikke treffer utdanningsgruppene godt nok, sier hun

Resultatet av mellomoppgjøret: rammen ble på mellom 2.7 og 2.8 %. Dette vil fordeles 50/50 på henholdsvis sentrale tillegg og lokale lønnsforhandlinger. Det sentrale tillegget gis fra 1. mai 2021 og er en blanding av prosenttillegg og kronetillegg:

-          0.9 % til alle + 1500,- til alle.

-          4000,- til ansatte mellom lønnstrinn 19 og 50.

-          For ansatte i lønnstrinn 51 gis det et kronetillegg på 3800,- Dette gis nedadstigende til 200 kr. i ltr 69.

Les mer her.

Foreslår store endringer for stillingene i ved universiteter og høyskoler. Ett forslag får sterk kritikk.

Et utvalg foreslår å fjerne dosent- og forskerløpene i akademia. Forskerforbundet og fire rektorer protesterer.

Et utvalg ledet av rektor Anne Husebekk ved UiT – Norges arktiske universitet, der blant annet også Forskerforbundet har deltatt, foreslår store endringer i stillingsstrukturen ved universiteter og høyskoler.

Særlig ett av forslagene er kontroversielt, og det fikk Forskerforbundet til å ta dissens og rykke ut med en protesti i Khrono sammen med fire universitetsrektorer.

Dette foreslår utvalget: i dag er det tre karriereløp for vitenskapelige ansatte ved universiteter og høyskoler. . Professorløpet er den vanligste karriereveien, og har som navnet tilsier professor som øverste stilling.

Dosentløpet er den minst brukte karriereveien. Den legger mer vekt på undervisning, og der er dosent toppstillingen. Det var i fjor under 200 dosenter ved norske universiteter og høyskoler. Det siste er forskerløpet, der toppstilling er forsker 1, som krever professorkompetanse.

Flertallet i utvalget foreslår nå å erstatte de tre karriereløpene med et bredere løp som leder til professorstilling. Forslaget innebærer at stillingene dosent og forsker 1 vil forsvinne.

Koronavirus: Arbeidstakers rettigheter

Koronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. De fleste er allerede regulert i lov- og avtaleverk. Samtidig viser utviklingen at det er behov for endringer og presiseringer innenfor gjeldende regelverk. Du finner relevant informasjon her.

Digitale undervisningsformer, læremidler og rettigheter

I et brev til universiteter og høyskoler ber Forskerforbundet om avklaringer rundt gjennomføringen av digital undervisning. De ansatte har vært med på en ualminnelig dugnad for å kunne tilby studenter et så godt digitalt undervisningstilbud som mulig. Les mer her.

Åpent kontorlandskap

Arbeidstilsynet har laget en rapport, hvor de påviser at det å arbeide i åpent kontorlandskap, fører til høyere sykefravær. Se også presseoppslag fra Malmø, hvor ledelsen innrømmer at det åpne kontorlandskapet ved Høgskolan i Malmø ikke fungerer etter planen. To år etter åpningen skal signalbygget Niagara bygges om.

Se mer informasjon hos Forskerforbundet: Utforming av arbeidsplasser

Se også presseoppslag i Dagens Perspektiv: "De åpne landskapenes forbannelse"

Norsk forening mot støy: Konsentrasjon og kontorlandskap fungerer dårlig sammen. Se innlegg her.

Arbeidsmiljøinstituttet mener studienes evidenskvalitet er såpass høye at varsellampene normalt burde lyse når vi snakker om arbeidsmiljø?

Økt risiko for sykefravær:

— Vår rapport konkluderer med at det er økt risiko for sykefravær der flere ansatte deler rom og for uførepensjonering i åpne kontorlandskaper, og at evidenskvaliteten for disse funnene vurderes som begrenset. Vi forstår ikke hvorfor Statsbygg tolker arbeidsgruppens konklusjoner feil, sier forskningsdirektør Stein Knardahl i Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Forskningsdirektør Knardahl mener Statsbygg gjengir forskning knyttet til sykefravær og åpne kontorløsninger feil i ny rapport i Khrono.

Om du vil, kan du signere oppropet: Nei til kontorlandsskap i høyere utdanning.
Klikk her: