Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Siste nytt fra lokallaget

Medlemskapskampanje

Forskerforbundet kjører nå en gratis medlemskap-kampanje som varer ut året. Det betyr at alle nye yrkesaktive medlemmer får både medlemskap og den obligatoriske forsikringspakken gratis! Dere kan lese mer her

Denne kampanjen kommer på toppen av at Forskerforbundet gir bort en el-sykkel til medlem nr. 24 000 og personen som eventuelt verver dette medlemmet.

Minstelønn

Det har vært gjennomført forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3 nr.. 2 mellom partene med følgende forhandlingsresultat:

Resultatet har virkningsdato fra 1. mai 2021 og omomfatter følgende grupper:

 • Universitetetslektorer under ltr. 56 løftes til ltr. 56 (tilsvarende beløp i avtalen med Akademikerne)
 • Førsteamanuenser, førstelektorer og førstebibliotekarer løftes fra lønnsalternativ 7 til lønnsalternativ 8 i lønnsramme 24. Ansatte i samme gruppe som har mindre enn ltr. 68 løftes til ltr. 68 (tilsvarende for ansatte i avtalen med Akademikerne)
 • Professorer under ltr. 75 løftes til ltr. 75

Ansatte med stillingsandel på 20 % eller mindre er ikke omfattet.

Se oversikt her: Minste startlønn for noen stillingskategorier

Lokale lønnsforhandlinger høsten 2021, søknadsfrist 23. august

Send oss en epost hvis du mangler søknadsskjema.

Følgende e-post er sendt ut til våre medlemmer, med vedlegg:
*For English, look at the bottom of the email.

Forskerforbundet ved UiB inviterer dere til å sende en søknad i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene 2021

Vi fremmer krav for alle som sender oss en søknad. Opplysningene i søknaden hjelper oss når vi skal få gjennomslag for akkurat ditt krav.

Hvis du ikke søker og heller ikke er prioritert av arbeidsgiver, får du ikke noe i de lokale forhandlingene.

Vedlagt er tre søknadsskjemaer, ett for vitenskapelige ansatte og ett for teknisk/administrative - i tillegg et eget skjema for vitenskapelige ansatte som føler at det første skjemaet ikke helt passer.
Vi ber om at søknaden blir sendt elektronisk til

Til dere som føler at skjema ikke passer kan dere sende oss fritekst og vi tar gjerne imot forslag til forbedringer på skjema.

Søknadsfrist til oss er 23. august kl. 15.00.

Husk å ha "lønnsforhandlinger" i emnefeltet på eposten. Husk å lagre en lokal kopi av ferdig utfylt skjema.

Du vil få en kvittering på at din søknad er mottatt og registrert. Har du ikke mottatt slik kvittering innen 25. august kl. 15.00 ber vi deg ta kontakt for ny innsendelse.

Forhandlingene ved UiB  skal være avsluttet i begynnelsen av november. Resultatet blir meddelt den enkelte søker per epost når det er klart. Virkningsdatoen for oppgjøret er 1/7 - 2021.

To our members.

We invite you to send an application regarding the local salary negotiations.

If you send us an application you will be included in the negotiations.

The information in your application helps us to promote your case. If you do not apply and you are not prioritized by the employer, you will not receive anything in the local negotiations.

Please use one of the enclosed application forms, one is for scientific positions, one for technical, administrative and library positions and the last for people in scientific positions who feel the first form is not quite fitting.

We ask for the application to be sent by email to . Please put "lønnsforhandlinger" in the subject line. We will send you a receipt to inform you that the application has been received and registered. If you have not heard from us by August 25th at 15:00, you must contact us and ask if we have received your application,

Remember to save a local copy of your application.

Deadline for applying is set to August the 23rd at 15.00.

You will be contacted regarding the result once the negotiations are concluded (beginning of November).

The effective date for the result is July 1st 2021

Koronakompensasjon/forlenging av stipendiater

Flere universiteter har i det siste innvilget ulike former for "koronakompensasjon" for sine ansatte. Universitetet i Oslo har for eksempel betalt ut en engangssum på 7000 kr til dekning av utgifter av hjemmekontor. Dette har skattemessige implikasjoner, så nettosummen vil være betydelig mindre. 

Forskerforbundet ved UiB har bestemt seg for IKKE å be om en slik kompensasjon, men i stedet be om at UiB bruker et tilsvarende beløp til forlengelse av ansettelsestiden for stipendiater. Dette kan innebære en måneds forlengelse for alle stipendiater. 

Universitetsledelsen har møtt forslaget vårt på en positiv måte. Universitetsstyret behandlet saken 17 juni (sak 69/21). UiB vil som hovedregel gi alle stipendiater ytterligere en måneds forlengelse som resultat av koronasituasjonen. Dette betyr at de fleste stipendiater som allerede har fått en måneds forlengelse som resultat av covid-19 og fortsatt er ansatt, får ytterligere en måneds forlengelse. Stipendiater som ikke var ansatt da forrige vurdering ble gjort og er ansatt før 1.1.21 får en måneds forlengelse. Stipendiater som er ansatt etter 1.1.21 får ikke forlengelse. Tiltaket retter seg mot stipendiater som fortsatt arbeider med avhandlingen og gis ikke til dem som har levert inn sitt arbeid for bedømmelse. Ordningen håndteres av det enkelte fakultet. Forlengelse til stipendiater og postdoktorer pga. sykdom og omsorg for barn og nær familie vil bli gitt i tråd med vanlig praksis og gjeldende lov- og regelverk.

Dette er vi glade for. Som en konsekvens kommer verken Forskerforbundet eller noen av de andre fagforeningene ved UiB til å be om noen form for koronabonus. Vi er klar over at ikke alle medlemmene vil være enige i dette valget, men vi tenker at vi på denne måten kan få til en viss grad av målretting av koronakompensasjon mot dem som har hatt størst problemer i løpet av koronatiden. 

CORONA COMPENSATION/EXTENSION FOR PHD STUDENTS

Several universities have recently granted various forms of "corona compensation" to their employees. The University of Oslo, for example, has paid a lump sum of NOK 7,000 to cover expenses of home office. This has tax implications, so the net amount will be significantly smaller.

Forskerforbundet at UiB has decided NOT to ask for such compensation, but instead to ask that UiB use a corresponding amount to extend the employment period for PhD students. This can mean a one-month extension for all PhD students.

The university management has met our proposal in a positive way. The University Board considered the case on 17 June (case 69/21).   As a general rule, UiB will give all PhD students an additional one-month extension as a result of the corona situation. This means that most PhD students who have already received a one-month extension as a result of covid-19 and are still employed, will receive an additional one-month extension. PhD students who were not employed when the previous assessment was made and are employed before 1.1.21 receive a one-month extension. PhD students who are employed after 1.1.21 will not receive an extension.

The measure is aimed at PhD students who are still working on the dissertation and is not given to those who have submitted their work for assessment.

The extensions are handled at the faculty level. Extension to PhD students and postdocs due to illness and care for children and close relatives will be provided in line with normal practice and current laws and regulations.

We are happy about this. As a consequence, neither Forskerforbundet nor any of the other unions at UiB will ask for any kind of corona bonus. We are aware that not all members will agree with this choice, but we think that in this way we can achieve a certain degree of targeting of corona compensation towards those who have had the greatest problems during the corona period. 

Årsmøte

Forskerforbundet ved UiB arrangerte Medlemsmøte/Årsmøte på nett – onsdag 28. april 2021 kl. 15.00-17.30.

Det ble valgt nytt styre og professor Steinar Vagstad ble gjenvalgt som leder og hovedtillitsvalgt.

Kurs i kreativ selvledelse for teknisk-administrativt ansatte medlemmer av Forskerforbundet ved HVL, NHH og UiB 

Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt ansatte ved Høgskolen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og Universitet i Bergen inviterer til kurs i kreativ selvledelse. 

Kurset består av tre moduler:

• Modul 1: 20. mai - Et godt arbeidsmiljø? - Digitalt (åpent for alle)
• Modul 2:  9. september - Kreativ problemløsning og prosessledelse, Hotell Augustin (maks 40 deltakere).
• Modul 3: 18.–19. november - Coaching og karriereutvikling, Solstrand hotell (maks 40 deltakere).

Modulene vil kombinere faglig innhold med praktiske øvelser og erfaringsutveksling. Du kan melde deg på en modul eller flere. De 40 plassene på modulene 2 og 3 fordeles mellom de tre institusjonene sine teknisk/administrativt ansatte med medlemskap i Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt ansatte (FFTA).

Mer informasjon og påmeldingslenke: https://forms.gle/2E3TYrPDAqqTMy146

Påmeldingsfrist: 12 mai.


Debatt rektorvalget 2021

Opptak av debatten kan ses her

https://www.youtube.com/watch?v=w_P5JDOHQdM

Oppdatering 19.03.21:

 1. Vi kjem ikkje til å ha open chat under møtet, og vil heller at de sender oss spørsmål i forkant av møtet. Jo før jo heller. Bruk følgjande adresse: og bruk teksten Valgdebatt2021 i emnefeltet. Dei som allereie har sendt oss spørsmål treng ikkje gjere det på nytt.
 2. Lenke til møtet:

https://uib.zoom.us/j/63368168124?pwd=SCs4VFRsM0JDcmtFaThzNlVsTjJndz09
Passcode: PW9CpCyU

Rektorvalget 2021 - Velkommen til debatt 

I slutten av denne månaden skal vi velge rektor og prorektor for Universitetet i Bergen for perioden 2021-25. Forskerforbundet ved UiB ønskjer alle våre medlemmer velkomne til utspørring av og debatt med dei to rektorkandidatane Margareth Hagen og Oddrun Samdal, torsdag den 18.3 kl 10:00-12. Dei stiller med sine prorektorkandiatar.

Føremålet med møtet er å prøve å klargjere skilnader mellom dei to kandidatane i spørsmål som vi synest er viktige, og som har vore lite dekka hittil i valkampen. Rektorval er eit retningsval, og vi lurer mellom anna på kva kandidatane tenkjer om prioriteringar og ressursbruk ved UiB. Som fagforening lurer vi også på kva kandidatane tenkjer om lønnsutvikling og lønnspolitikk ved institusjonen. Og mykje meir. Første timen går med til utspørring. Det blir også høve til å sende inn spørsmål, som kandidatane blir bedt om å svare på i plenum. (Viss det blir mange spørsmål – noko vi reknar med – vil vi arrangørar velge ut kva for spørsmål som går vidare til kandidatane.)

Detaljar kjem seinare – i denne omgang ber vi berre om at de set av dato og tidspunkt: torsdag 18. mars kl 10-12. Møtet blir digitalt, og lenke og anna praktisk informasjon blir sendt ut når det nærmar seg.


Lønnsoppgjøret (2020) i staten kom i mål.

Hovedlinjene er som følger:

 1. Det blir et prosentvis tillegg på lønnstabellen til alle ansatte, med virkning fra 1.10.2020:
 • Ansatte i lønnstrinn 47-63 får et tillegg på 0,54 prosent
 • Alle andre får et tillegg på 0,44 prosent
 1. Det er ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger i år.

Oppgjøret omtales som å være i samsvar med frontfagsrammen på 1,7 prosent. Dette betyr at statsansatte i gjennomsnitt vil få 1,7 prosent høyere lønn i 2020 enn i 2019. Noen får mindre, andre får mer. Noen vil sikkert reagere på at 0,54 og 0,44  er veldig mye lavere tall enn 1,7. Det betyr ikke at statsansatte blir snytt for lønnsøkning, men at vi har fått mesteparten utenom årets lønnsforhandlinger. De største postene er overheng (desemberlønna i 2019 var 1,2 % høyere enn gjennomsnittlig månedslønn i 2019, og det betyr at årslønna i 2020 ville vært 1,2 % høyere enn i 2019 uten ytterligere tillegg) og lønnsglidning (lønnstillegg som skjer utenom sentralt bestemte lønnsendringer). Hele regnestykket ser slik ut:

Overheng:                                   1,2 %

Lønnsglidning:                           0,3 %

Pensjonsendringer i fjor:         0,1 %

Til disposisjon i år:                   0,1 %

Sum:                                            1,7 %

Så kan man lure på hvordan man kan få fra 0,44 til 0,54 prosent tillegg ut av en disponibel ramme på 0,1 prosent. Forklaringen er at det er snakk om helårsårsvirkning. Når virkningsdatoen er satt til 1. oktober vil økningen gjelde fjerdeparten av årslønna: Når man øker månedslønna med 0,44-0,54 prosent fra 1. oktober vil årslønna i 2020 øke med 0,11-0,135 prosent.

This year´s central wage negotiations came to a conclusion last week. The main message is as follows:  

 1. There will be a wage increase for all state employees, effective from 1.10.2020:
 • Employees with pay grade from 47-63 will get a 0,54 per cent increase
 • All other employees will get a 0,44 per cent increase
 1. No funds have been set aside for local wage negotiations this year.
 • Del denne siden: