Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Referat fra årsmøtet 21. januar 1999

Årsmøtet ble holdt i kantinen på Høyteknologisenteret torsdag 21. januar kl. 15.00 - 17.00.
Det møtte 27 medlemmer.
Innkalling og dagsorden som var utsendt i FUB-nytt 1/99 ble godkjent.

1 Reorganisering av Forskerforbundet
Gunnar Clausen orienterte om vedtak på Forskerforeningens årsmøtet 1997 om å slutte seg til at Norsk Forskerforbund organiseres etter tjenestemannsmodellen per 1.1-99. Disse vedtakene forutsatte at reorganiseringen av forbundet ble vedtatt av forbundets representantskapsmøte, hvilket ble gjort i 15.-16. oktober 1998. Det foreligger således det nødvendige grunnlag for at Forskerforeningen ved UiB oppløses og at lokallaget Forskerforbundet ved UiB (FUB) konstitueres.

2 Lønnsoppgjøret 1998
Bjarne Meidell gikk igjennom lønnsoppgjøret 1998. Han ga endel statistikk for dette og foregående oppgjør. Det ble stillt endel spørsmål og uttrykt misnøye med fordeling av potten. Det fremkom følgende forslag fra salen:
Årsmøtet ber Kollegiet sørge for at tilskudd til 2.3.3.-potten ved UiB økes. Dette på bakgrunn av at tilskuddet har ligget på ca halvdelen av landsgjennomsnittet for tilsvarende institusjoner.
Årsmøtet ber videre Kollegiet sørge for at de vitenskapelige stillingene får en andel av potten som i det minste tilsvarer deres andel av lønnsmassen. Dette på bakgrunn av at pottandelen i en årrekke har ligget vesetlig lavere enn dette.

Det ble enighet om at forslagene oversendes styret med anmodning om at disse sidene ved de lokale lønnsforhandlingene blir gjort kjent i På Høyden. Lederen viste til at årets lokale oppgjør skal evalueres av partene og at det også er naturlig å følge opp saken i den forbindelse.

3 ÅRSMØTESAKER
3.1 Årsmelding for 1998
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent slik den var utsendt i FUB-nytt 1-99.

3.2 Regnskap for 1998
En oversikt ble utdelt i møtet. Regnskapet ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

3.3 Etablering av Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen
Clausen gjennomgikk organiseringen av det nye lokallaget ved UiB. Lokallaget skal bestå av alle som er medlemmer i Norsk Forskerforbund og er ansatt ved eller arbeider ved UiB eller virksomhet som er nær knyttet til UiB, til sammen vel 900 medlemmer. Av disse utgjør FAP/UiB ca 125 og FBF/UiB ca 25 medlemmer. Vedtektene for FUB skal utarbeides av det nye styret etter de generelle retningslinjer som er vedtatt av forbundets representantskap. Disse må være godkjent av forbundets hovedstyre innen 1. april 1999. Inntil nye vedtekter er godkjent vil nåværende vedtekter for FUB, FAP og FBF ved UiB gjelde så langt dette passer. Styrets forslag til vedtak var sendt medlemmene via E-post 11. januar:

1. Forskerforeningen ved UiB oppløses og inngår i lokallaget Forskerforbundet ved UiB.

2.a. Årsmøtet velger leder og 7 styremedlemmer.
b. Leder og styre skal fungere i 2 år, så fremt godkjente vedtekter ikke tilsier noe annet.

3.a. Årsmøtet slutter seg til at FAP/UiB oppnevner et styremedlem.
b. Årsmøtet slutter seg til at FBF/UiB oppnevner en observatør til styret.

4. Forskerforeningens midler (cfr regnskap 1998) forblir inntil videre på nåværende konti. Midlene disponeres av styret.

Under diskusjonen presiserte lederen at de oppsparte midlene utelukkende skal disponeres lokalt i tråd med vedtak i Forskerforbundets representantskap. Det vil bli ført eget regnskap for disse midlene. Årsmøtet ønsket å markere dette med følgende underpunkt:

4.b. De oppsparte midlene skal ikke på noen måte inngå i det ordinære økonomiske mellomvær med Forskerforbundet sentralt, men i sin helhet disponeres av FUBs styre til fordel for medlemmene.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

3.4 Valg
Valget ble gjennomført av valgkomiteens leder, Kjell Hole. som la frem følgende forslag:
3.4.1 Leder
Gunnar Clausen, Det medisinske fakultet.
Vedtatt med akklamasjon.
3.4.2 Styre
Pål Bakka, Universitetsbiblioteket
Hege Eriksen, Det psykologiske fakultet
Lillian Jorunn Helle, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Ny)
Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Bjarne Meidell, Bergen museum (MN-fakultet)
Lene Buhl Mortensen, Det historisk-filosofiske fakultet
Finn Gustavsen, Det odontologiske fakultet (NY)
Fast observatør:
Arvid Erdal, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vedtatt med akklamasjon.

3.4.3 Revisor
Lita Greve Jensen, Bergen museum.
Vedtatt med akklamasjon.

Revisor foreslo at styret ser nærmere på om det heretter også bør benyttes offentlig godkjent revisor. Dette med bakgrunn i at det dreier seg om betydelige midler og at reorganiseringen medfører regnskapsplikt overfor forbundet sentralt.
Vedtak:
Årsmøtet slutter seg til forslaget som taes opp med Forskerforbundet sentralt.

3.4.3 Valgkomite
Styrets forslag til valgkomite var:
Jorunn Sletten, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Ny)
Lisbeth Mikaelsson, Det historisk-filosofiske fakultet
Kjell Bjorvatn, Det odontologiske fakultet (Ny)
Gunnar Torsnes, Personal- og økonomiavdelingen (Ny)

Vedtatt med akklamasjon.

Valgkomiteen velger selv sin leder. Lisbeth Mikaelsson bes kalle sammen til første møte.


22.01.-99


Sist oppdatert 2. februar 2000 Ansvarlig:

 

  • Del denne siden: