Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Referat fra Årsmøte 1. mars 2007

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, torsdag 1. mars kl. 15.00 – 17.30.
Det møtte 35 medlemmer.

Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmene, ble godkjent.

1. Forskerforbundets advokat Ann Turid Opstad holdt foredrag om ”Midlertidige tilsettinger, vilkår og opphør”.

Etter foredraget ble det servert en enkel varmrett.

2. Årsmøtesaker

Professor Torleiv Kløve ble valgt til ordstyrer.

Endring av vedtekter for Forskerforbundet ved UiB
ble godkjent.
Årsmelding for 2006 ble gjennomgått og godkjent.
Regnskap for 2006 ble gjennomgått og godkjent.
Budsjett for 2007 ble gjennomgått og godkjent.
Arbeidsprogram for 2007 ble gjennomgått. Forslag fra midlertidig ansatte ved ex.phil. om intensivert oppfølging av problem knyttet til bruken av midlertidige stillinger og delstillinger ved ex.phil. blir tatt med under pkt. 14. Arbeidsprogrammet ble godkjent med dette tillegget.

Valg

Valgkomiteen har bestått av professor Einar Sletten og senior rådgiver Etelka Tamminen Dahl. Einar Sletten la fram følgende forslag:

2.5.1 Valg på leder.
Bjarne Meidell ble foreslått til gjenvalg for 2 år. Han ble valgt ved akklamasjon.
2.5.2 Valg på styre.
Valgkomiteen la fram forslag på styre på 10 medlemmer med personlige vara:

Styremedlemmer Varamedlemmer
Knut-Jan Andersen, prof. Inst. f. indremed. Tlf. 559/73054
e-post: NY
Lars R. Haaheim, prof. Gades inst.
Tlf. 559/74664
e-post: NY
Morten Berge, prof. Odontologisk inst.
Tlf. 555/86636/91382014
e-post:
Kristin Klock, 1.aman. Odontologisk inst.
Tlf. 558/6596
e-post: NY
Jarle Berntsen, prof. Matematisk inst.
Tlf. 555/84854
e-post: NY
Leif J. Sæthre, prof. Kjemisk institutt
Tlf. 555/83561/98033358
e-post:
Dag E. Helland, prof. Molekylærbiol.inst.
Tlf. 555/84519/99565942
e-post:
Vigdis Vandvik, 1.aman. Inst.f.biologi
Tlf. 555/83332
e-post: NY
Kjell Erik Lommerud, Inst.f. økonomi
Tlf. 555/89209/95801901
e-post:
Hans-Tore Hansen, prof. Sosiologisk inst.
Tlf. 555/89159
e-post: NY
Elisabeth Muller Lysebo, seksj.sjef. MN-fak
Tlf. 555/83227/97557135
e-post: NY
Toril Ivarsøy, 1.konsulent, HF-fak.sekr.
Tlf. 555/82455
e-post: NY
Anne Marita Milde, 1.aman., Seksj.f.fysiol. psykologi
Tlf. 555/86231/93232728
e-post:
David L. Sam, professor, Inst.f.samf.psyk.
Tlf. 555/83215
e-post: NY
Ragnhild Muriaas, stip. Sam.pol
Tlf. 555/89448
e-posst: NY
Ragna Aarli, stip. Juridisk fakultet
Tlf. 555/89552
e-post: NY
Kari Normo, Bibliotekar, UB
Tlf. 555/82519
e-post: NY
Anne Åsmul, Bibliotekar, UB
Tlf. 555/82524
e-post: NY
Tor Jan Ropeid, aman. Germanistisk.inst.
Tlf. 555/82358
e-post: NY
Lene Johannessen, 1.aman., Engelsk inst.
Tlf. 555/82399
e-post: NY

Forslaget ble valgt ved akklamasjon.

2.5.3 Valg på revisor.
Styret la fram forslag på gjenvalg av Professor Erling Vårdal, Institutt for økonomi. Han ble valgt ved akklamasjon.

2.5.4 Valg på valgkomité.
Styret la fram forslag på: Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl, professor Gro Therese Lie, førsteamanuensis Jan Oskar Engene og professor Endre Willasen.

2.6 Innkomne saker.
Det var kommet en henvendelse om tillitsvalgte på instituttnivå som også kan føre lønnsforhandlinger. Forslagsstiller var ikke til stede i møtet og vi behandlet det under relevant post i Arbeidsprogrammet 2007.


Sist oppdatert 21. januar 2008 Ansvarlig:

  • Del denne siden: