Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Referat fra årsmøte 15. februar 2000

Årsmøtet ble avholdt i kantinen på Høyteknologisenteret tirsdag 15. februar kl. 15.00 - 18.00. Det møtte 22 medlemmer.
Innkalling, dagsorden og sakspapirer var lagt ut på vår hjemmeside og beskjed om dette var sendt med e-post til alle medlemmene. Det kom ingen innsigelser til innkalling og dagsorden.

A:        Arne Svindland holdt foredrag med utgangspunkt i reorganiseringen av UNIFOB  ”Hvordan bør UiB organisere sin eksterne virksomhet i framtiden?”

 Den eksterne virksomheten utgjør en tredjedel av UiBs totale virksomhet. Størrelsesorden 550 mill.

UNIFOB ønsker å forholde seg til UiB som et datter-AS, som UiBs partner med felles administrativt  og faglig redskap.. UNIFOB bør ha en liten og sterk ledelse og  6 – 8  avdelinger (a la fakulteter) med eget personal- og budsjettansvar.

 

B:        Årsmøtesaker

  1. Årsmelding for 1999 ble gjennomgått og godkjent.
  2. Regnskap for 1999 ble gjennomgått og godkjent.
  3. Budsjett 2000 ble gjennomgått og godkjent.
  4. Arbeidsprogram for 2000 ble gjennomgått. Reforhandling av UNIFOB-overenskomsten ble tilføyd listen. Arbeidsprogrammet ble godkjent med denne tilføyelsen.
  5. Innkomne forslag:

Eystein S. Husebye hadde fremmet forslag om ”Eget aksjonsutvalg for å fremme lokale saker”. Forslaget falt mot 2 stemmer.

Svein Mossige hadde fremmet forslag om kurs i pensjonsspørsmål, AFP ordninger. Universitetet vil våren 2000 holde et slikt kurs for den aktuelle gruppen . Forslaget ble derfor ikke tiltrådt. (Den enkelte over 62 år vil bli tilskrevet.)

  1. Beretning om Forskerforeningens fond ble tatt til etterretning.

 

C:        Orientering om lønnsoppgjøret 1999 ved Bjarne Meidell

Det ble gitt en oversikt over hvor mange som hadde søkt og fått opprykk fordelt på fakulteter og stillingskategorier/kjønn. Den % som tilfalt det vitenskapelige personalet var den beste siden 1991, men det gjenstår fremdeles en del før prosenten tilsvarer lønnsmassen til gruppen. For gruppen teknisk-administrative var oppgjøret meget godt for våre medlemmer.

 

 

Bergen, 18. februar 2000/km

  • Del denne siden: