Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lønn, lønnsrammer og lønnsspenn.

FUB ved UiB

Lønn, lønnsrammer og lønnsspenn.

Vi omtaler i det følgende Lønnssystemet i Staten sett fra UiB. De sentrale lønnsoppgjør virker selvfølgelig inn på både struktur og lønnsnivå i tillegg. Stipendiatstillingen vil bli omtalt i eget oppslag.

I forbindelse med det lokale lønnsoppgjør har vi fått spørsmål om forskjell på lønnsrammer og lønnsspenn. De fleste er kjent med at den lønn de får er relatert til et lønnstrinn (for eksempel ltr. 69 som er begynnelønn for mange professorer), sjekk lønnsslippen.. Dette trinnet er relatert til Hovedlønnstabellen, også kalt tabell A. Noen av dere har midlertidige oppgaver som honoreres med lønnstrinn fra tilleggslønnstabellen oftest kalt B-trinn eller B-tabellen.

De aller fleste stillinger i staten er enten plassert i en lønnsramme (LR) eller i et spenn. Flertallet av våre medlemmer er i stillinger i spenn. Førstestillingene ble fra 1. juli 2007 flyttet fra spenn (den gang fra 56-82) til ny LR 24. Det samme er nå postdoktor. Andre stillinger i LR er stipendiat (LR 20), amanuensis/u-lektor (LR 25), avdelingsingeniør 1085 og førstekonsulent (LR 22) og bibliotekar 1410 (LR 8).
Er man ansatt i en stilling som står i spenn, sitter en ”fast” i ett lønnstrinn og beveger seg oppover spennet ved lokale lønnsforhandlinger. For professor er spennet per 1.3.2016 lønnstrinn 69–101.

Stillinger plassert i lønnsramme blir satt inn i ett lønnstrinn i tråd med utlysing eller fremforhandlet startlønn. Disse rykker da opp i lønn i tråd med det rammen viser. Vi har 43 ulike lønnsrammer i staten, men noen er tomme/ledige. Alle rammer har 21 alternativer, de 8 første av disse har tillegg etter ansiennitet. Alternativ 9 tilsvarer høyeste lønnstrinn for alternativ 1.

Lønnsramme 24 som gjelder for førstestillinger og postdoktor har alternativ 1 som går fra 57 til 65, alternativ 2 går fra 58 til 66 osv. Siste med tillegg for tid i stilling er alternativ 8 som går fra 64 til 72. Alternativ 9 til 21 går fra 65 til 77. Fullstendige lønnsrammer finner du i Hovedtariffavtalen, https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/apa/hta_2014.pdf.

Ansiennitet fastsettes etter spesielle regler, hvorav reglene for stipendiat, førstestillinger og postdoktor er meget spesielle.

Husk at du kan gå ut i full pensjon fra du er 65 dersom du har 30 år i Statens Pensjonskasse. Mer om dette under oppslaget Pensjon og Trygd.
Det er uttalt at stillinger i lønnsramme er å regne som begynnerstillinger. Ved å innføre ramme for førstestillingene legges et betydelig press på å heve grunnlønnen for professor.

 

Minstelønn

Det har vært gjennomført forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3 nr.. 2 mellom partene med følgende forhandlingsresultat:

Resultatet har virkningsdato fra 1. mai 2021 og omomfatter følgende grupper:

  • Universitetetslektorer under ltr. 56 løftes til ltr. 56 (tilsvarende beløp i avtalen med Akademikerne)
  • Førsteamanuenser, førstelektorer og førstebibliotekarer løftes fra lønnsalternativ 7 til lønnsalternativ 8 i lønnsramme 24. Ansatte i samme gruppe som har mindre enn ltr. 68 løftes til ltr. 68 (tilsvarende for ansatte i avtalen med Akademikerne)
  • Professorer under ltr. 75 løftes til ltr. 75

Ansatte med stillingsandel på 20 % eller mindre er ikke omfattet.

Se oversikt her: Minste startlønn for noen stillingskategorier

  • Del denne siden: