Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Årsmelding 2000

 

 

I. Kontor og tillitsvalgte
Forskerforbundet ved UiB har kontor i Harald Hårfagresgt. 29, 5020 Bergen. Tillitsvalgt med permisjon er Gunnar Clausen (100 %) og Bjarne Meidell (50 %). Kari Meidell er organisasjonssekretær i 80 % stilling.

II. Medlemstall
per 31.12 2000 var 957.

III. Styret, revisor og valgkomite
Styret har siden 10. mai 1999 bestått av:
Leder:
Gunnar Clausen, Det medisinske fakultet
Nestleder:
Hege Randi Eriksen, Det psykologiske fakultet
Styremedlemmer:
Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket
Finn Gustavsen, Det odontologiske fakultet
Lillian Jorunn Helle, Det historisk-filosofiske fakultet
Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Bjarne Meidell, Bergen Museum/Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Lene Buhl Mortensen, Senter for vitskapsteori/Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kjell Trengereid, Fysisk institutt
Rådgiver:
Arvid Erdal, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Revisor:
Lita Greve Jensen, Bergen Museum.

Valgkomite:
Jorunn Sletten, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Lisbeth Mikaelsson, Det historisk-filosofiske fakultet
Kjell Bjorvatn. Det odontologiske fakultet
Gunnar Torsnes, Personal- og økonomiavdelingen

IV. Årsmøte
ble holdt 15. februar på Høyteknologisenteret. Det møtte 22 personer.
Arne Svindland holdt foredrag om "Hvordan bør UiB organisere sin eksterne virksomhet i fremtiden?"
Etter foredraget ble årsmøtesakene behandlet:
Årsmelding og regnskap for 1999 ble godkjent
Budsjett 2000 ble godkjent
Arbeidsprogram for 2000 ble gjennomgått og "Reforhandling av UNIFOB-overenskomsten" ble tilføyd listen, som så ble godkjent.
2 innkomne forslag ble behandlet:
Eystein S. Husebye: "Eget aksjonsutvalg for å fremme lokale saker". Forslaget falt mot 2 stemmer.
Svein Mossige: "Kurs i pensjonsspørsmål, AFPordninger. Våren 2000 vil universitetet holde et slikt kurs for den aktuelle gruppen. Forslaget ble derfor ikke tiltrådt.
Orientering om lønnsoppgjøret 1999 ble gitt av Bjarne Meidell.

V. Styremøter
Det har vært avholdt 10 styremøter pluss en styresamling 27. og 28. januar på Bjørnefjorden Gjestetun. Det er behandlet 52 saker. De viktigste sakene har vært ny organisasjonsstruktur i Forskerforbundet, ny Tilpasningsavtale, Mjøs-utvalgets innstilling, det årlige Alver-seminaret og Sektorseminar for lokallagene ved universitetene og de statlige høyskolene.

VI. Seminar i egen regi
Foreningens tradisjonelle Alver-seminar ble avholdt 6. og 7. april med 44 deltakere. Tema var "Lønn og andre utgifter". Foredragsholdere var Bjarne Meidell, fak.direktør Audun Rivedal, 2. nestleder i Forskerforbundet Kjell Hansen, professor Rune Sørensen, Handelshøyskolen BI, rådgiver Geir Strøm, avd.direktør Kristen Haugland, org.konsulent Ørjan Slotterøy, Universitetet i Oslo, professor Jan Fridthjof Bernt og personaldirektør Kjell Bernstrøm.
FUB var vert for et Sektorseminar for lokallagene ved universitetene og de statlige høyskoler. Det ble holdt 17. oktober på Hotel Stefan i Oslo med et deltakerantall på 23 og hvor felles problemer/erfaringer ble diskutert.

VII. Informasjon fra lokallaget
Forskerforbundet ved UiB har etablert egen hjemmeside som erstatning for FUB-nytt. Der finner man presentasjon av foreningen og innmeldingsskjema for nye medlemmer samt informasjon om aktuelle saker. Medlemmene bruker i stor grad e-post, og vi ser det som en fin kommunikasjonsmåte. Kjell Trengereid informerte om Forskerforbundet/Akademikerne på Introduksjonskurs for nytilsatte den 20. November.

VIII. Møter med UiBs administrasjon
- Onsdagsmøter (Forhandlingsutvalget) - Jevnlige møter hver 14. dag mellom de 3 hovedorganisasjonene og personalledelsen ved UiB. Gunnar og Bjarne møter. - Forskerforbundet skal, sammen med de andre hovedorganisasjonene, inn i BT-bygget. Clausen og Meidell har deltatt i møter i den anledning.
- Omorganiseringen av UNIFOB er det blitt orientert om i en rekke møter. Bjarne Meidell har deltatt i disse fra FUB.
- Seminar på Bjørnefjorden Gjestetun 13. og 14. januar med personalavdelingen. Bjarne Meidell og Kjell Trengereid deltok. Et hovedtema var en orientering om bruken av omstillingsavtalen ved UiO.
- Revisjon av Tilpasningsavtalen til Hovedavtalen har foregått i et eget utvalg. Vår representant har vært Gunnar Clausen.
- Omstilling av regnskapskontoret og IT-avdelingen. Gunnar Clausen har vært vår representant i Omstillingsutvalget.

IX. Lokale lønnsforhandlinger
Den årlige runden med 2.3.3.-forhandlinger ved UiB ble sluttført 8. desember. UNIFOB forhandlingene finner sted den 25. januar 2001. Det ble fremmet krav for samtlige medlemmer som hadde søkt og for de som søkte i fjor og forfjor uten da å nå opp. Medlemmer som har fått, eller har søkt i år uten å få lønnsopprykk, er blitt informert per post.
Det har i løpet av meldingsåret vært ført en rekke lønnsforhandlinger i enkeltsaker under Hovedtariffavtalens 2.3.4.(særlige vilkår). For vitenskapelige stillinger har det som oftest hatt bakgrunn i krav fra arbeidsgiversiden.

Særavtale om avlønning.
Følgende særavtaler er justert: Særavtale for stipendiater ved Det juridiske-, Det medisinske- og Det odontologiske fakultet, Særavtale for instruktørtannleger med spesialkompetanse/spesialutdanning. Det er inngått særavtale for fakultetsdirektører og universitetsbibliotekarer.

X. Representanter i lokale utvalg
Gunnar Clausen og Pål Hermod Bakka har vært medlem i Kollegierådet.
Bjarne Meidell og Finn Gustavsen har vært medlemmer i et utvalg som har gjennomgått valgordningen ved UiB.
Bjarne Meidell er vararepresentant i det sentrale IT-organet.
Gunnar Clausen har vært medlem i Omstillingsutvalget.

FUB har representanter i følgende utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Gjert Knutsen, Institutt for mikrobiologi
vararepresentant: Lillian Jorunn Helle, Seksjon for russisk språk og litteratur

Likestillingsutvalget:
Representant: Kjell Erik Lommerud, Institutt for økonomi
vararepresentant: Hege R. Eriksen, Seksjon for fysiologisk psykologi

Tilsettingsrådet:
Administrative stillinger:
Kjell Trengereid, Fysisk institutt
Britt Kristin Holsen, Historisk institutt og
Kristin Bakken, Zoologisk institutt

Tekniske stillinger:
Arild Sandal, IT-avdelingen
Svein Norland, Institutt for mikrobiologi

Bibliotekfaglige stillinger:
Lisbeth Marhaug, Universitetsbiblioteket

Opplæringsutvalget:
Representant: Kjell Trengerid, Fysisk institutt
vararepresentant: Anne-Grete Utkilen, Universitetsbiblioteket

Velferdsutvalget:
Representant: Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket
vararepresentant: Hege Randi Eriksen, Seksjon for fysiologisk psykologi.

Samarbeidsutvalgene:

Det matematisk-natutvitenskapelige fakultet:
Noralf Rye og Anne Gro Salvanes

Det historisk filosofiske fakultet:
Håvard Reiten og Sissel Lægreid

Det medisinske fakultet: Karen Helle, Ole Jacob Broch

Det odontologiske fakultet:
Inger Toril Norderval, Inge Fristad

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Jon Helge Knudsen

Det psykologiske fakultet:
Tone Sandbak, Inger Mari Endresen

Det juridiske fakultet:
Johan Giertsen, Jørgen Aal

Universitetsbiblioteket:
Kari Normo, Pål H. Bakka

Sentraladministrasjonen:
Arild Sandal, Gunnar Torsnes

Hovedverneombud og stedfortreder:
De tre hovedorganisasjonene deler vervene mellom seg og skal ha hovedverneombudet ved 3 fakulteter hver. Akademikerne har representanter ved følgende fakultet:
Det matematisk-natutvitenskapelige fakultet: Stedfortreder Ann Margot Whyatt(AF)
Det medisinske fakultet: Hovedverneombud Torbjørn Dall-Larsen.
Det odontologiske fakultet: Hovedverneombud Dorte Strøyberg Wulff
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Stedfortreder Laila Eilertsen
Sentraladministrasjonen: Stedfortreder Anna Kvamme Mjøs
Universitetsbiblioteket: Stedfortreder Sigrun Ask

XI. Sentrale møter og konferanser
Forskerforbundet holdt Regionalt tillitsvalgtkurs 22. mars på Radisson SAS Royal Hotel i Bergen. Finn Gustavsen og Kjell Trengereid deltok.
Forskerforbundets Strategiseminar for universitetssektoren ble holdt i Stjørdal 22. - 24. mars. Arvid Erdal deltok.
Forskerforbundets kurs i Lønnsforhandlinger og lønnsstrategi for erfarne tillitsvalgte ble holdt 4. og 5. september på Quality Airport Hotel Gardermoen. Finn Gustavsen og Kjell Trengereid deltok.
Forskerforbundets Strategiseminar om lønn ble holdt 27. september på Clarion Hotell Royal Christiania. Bjarne Meidell og Finn Gustavsen deltok.
Forskerforbundets Forskningspolitisk seminar ble holdt 18. oktober på Hotel Bristol, Oslo. Pål H. Bakka, Gunnar Clausen, Kjell Erik Lommerud, Finn Gustavsen, Bjarne Meidell og Kjell Trengereid deltok.
FAP ved NHH inviterte til Budsjettseminar som ble avholdt 23. og 24. oktober på Radisson SAS Royar Hotel Bergen. Kjell Trengereid og Finn Gustavsen deltok.
Møte i Forskerforbundets representantskap ble holdt 30. og 31. oktober på Hotel Bristol, Oslo. Gunnar Clausen, Bjarne Meidell, Finn Gustavsen, Pål Hermod Bakka, Kjell Trengereid og Arvid Erdal deltok.

XII. Norsk Forskerforbund
Hege Eriksen, styremedlem i FUB, har vært medlem i Forskerforbundets styre og ble gjenvalgt i representantskapsmøtet 31.10.
Gunnar Clausen, leder i FUB, har vært medlem i forbundets valgkomite og
Bjarne Meidell ble valgt inn som nytt medlem.

Avtaler om dobbeltmedlemsskap mellom Forskerforbundet og andre organisasjoner under Akademikerne fungerer i hovedsak som da organisasjonene lå under AF. I praksis har det lokale samarbeidet gått som vanlig, også med legeforeningen som ikke har slik avtale.

XIII. Hovedtillitsvalgte
Våre hovedtillitsvalgte har vært frikjøpt fra sine ordinære stillinger: Gunnar Clausen (100 %), Bjarne Meidell (50 %). NITO har i 2000 midlertidig disponert de resterende 10 %. Samarbeidet med andre organisasjoner under Akademikerne ved UiB har vært godt i meldingsåret. De hovedtillitsvalgte har behandlet en lang rekke personalsaker som gjelder forhold som lønns- og arbeidsforhold og samarbeidsproblem/arbeidsmiljø. Saker av prinsipiell betydning er forelagt styret. Gunnar Clausen deltok med en appell i aksjon vedrørende statsbudsjettet den 24. oktober på Torgalmenningen i Bergen.

XIV. Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet).
Revidert regnskaper og forslag til budsjett legges frem for Årsmøtet.

 


Sist oppdatert 17.januar 2001 Ansvarlig:

 

  • Del denne siden: