Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen

Årsmelding 1999

INNHOLD
I Kontor og tillitsvalgte
II Medlemstall
III Styret, revisor og valgkomite
IV Årsmøter
V Styremøter
VI Seminarer i egen regi
VII Jubileumsboken
VIII FUB-nytt og etablering av hjemmeside på Internett
IX Møter med UiB som arbeidsgiver
X Lokale lønnsforhandlinger
XI Representanter i lokale utvalg
XII Sentrale møter og konferanser
XIII Norsk Forskerforbund
XIV Akademikerne ved UiB - samarbeid
XV Økonomi
XVI Annuum

I Kontor og tillitsvalgte
Forskerforbundet ved UiB har kontor i Harald Hårfagresgt. 29, 5020 Bergen. Tillitsvalgt med permisjon er Gunnar Clausen (100 %) og Bjarne Meidell (50 %). Kari Meidell er organisasjonssekretær i 80 % stilling.

II Medlemstall
Per 31.12 1999 var medlemstallet 932.

III Styret, revisor og valgkomite
Frem til årsmøtet 21.januar har styret i Forskerforeningen ved UiB bestått av Leder: Gunnar Clausen, professor, Fysiologisk institutt, ME-fakultet
Nestleder: Lene Buhl Mortensen, forsker, Senter for vitskapsteori, MN-fakultet Styremedlemmer: Pål Hermod Bakka, førstebibliotekar, SV-fakultetsbibliotek, UB
Kjell Bjorvatn, professor, Odontologisk institutt, OD-fakultet
Hege Randi Eriksen, forsker, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, PS-fakultet
Kjell Erik Lommerud, professor, Institutt for økonomi, SV-fakultet
Bjarne Meidell, førsteamanuensis, Avdeling Zoologisk museum, Bergen museum Hans-Joachim Sandberg, professor, Germanistisk institutt, HF-fakultet
Anna-Brita Stenstrøm, professor, Engelsk institutt, HF-fakultet
Fast observatør: Arvid Erdal, amanuensis, Fysisk institutt, MN-fakultet

Revisor: Lita Greve Jensen, førsteamanuensis, Avdeling Zoologisk museum, Bergen Museum

Valgkomite: Kjell Hole, professor, Fysiologisk institutt, ME-fakultet
Lisbeth Mikaelsson, førsteamanuensis, Institutt for klassisk filologi, russisk og rel.vitenskap, HF-fakultet

Etter ordinært årsmøtet 21. januar har styret for Forskerforbundet ved UiB bestått av:
Leder: Gunnar Clausen, professor, Fysiologisk institutt, ME-fakultet
Nestleder: Hege Randi Eriksen, forsker, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, PS-fakultet
Styremedlemmer: Pål Hermod Bakka, førstebibliotekar, SV-fakultetsbibliotek, UB
Finn Gustavsen, professor, Odontologisk institutt, OD-fakultet
Lillian Jorunn Helle, førsteamanuensis, Institutt for klassisk filologi, russisk og rel.vitenskap, HF-fakultet
Kjell Erik Lommerud, professor, Institutt for økonomi, SV-fakultet
Bjarne Meidell, førsteamanuensis, Avdeling Zoologisk museum, Bergen museum Lene Buhl Mortensen, forsker, Senter for vitskapsteori, MN-fakultet
Gunnar Torsnes, førstekonsulent, Personal og økonomiavdelingen, oppnevnt av FAP/UiB
Observatør: Lisbeth Marhaug, bibliotekar, Universitetsbiblioteket, oppnevnt av Fagbibliotekarforeningen/UiB
Observatør: Arvid Erdal, amanuensis, Fysisk institutt, MN-fakultet, etter styrevedtak

Revisor: Lita Greve Jensen, førsteamanuensis, Avdeling Zoologisk museum, Bergen museum

Valgkomite: Jorunn Sletten, professor, Kjemisk institutt, MN-fakultet
Lisbeth Mikaelsson, førsteamanuensis, Institutt for klassisk filologi, russisk og rel.vitenskap, HF-fakultet
Kjell Bjorvatn, professor, Odontologisk institutt, OD-fakultet
Gunnar Torsnes, førstekonsulent, Personal- og økonomiavdelingen

Etter ekstraordinært årsmøte 10. mai har styret i Forskerforbundet ved UiB bestått av
Leder: Gunnar Clausen, professor, Fysiologisk institutt, ME-fakultet
Nestleder: Hege Randi Eriksen, forsker, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, PS-fakultet
Styremedlemmer: Pål Hermod Bakka, førstebibliotekar, SV-fakultetsbibliotek, UB
Finn Gustavsen, professor, Odontologisk institutt, OD-fakultet
Lillian Jorunn Helle, professor, Institutt for klassisk filologi, russisk og rel.vitenskap, HF-fakultet
Kjell Erik Lommerud, professor, Institutt for økonomi, SV-fakultet
Bjarne Meidell, førsteamanuensis, Avdeling Zoologisk museum, Bergen museum
Lene Buhl Mortensen, forsker, Senter for vitskapsteori, MN-fakultet
Kjell Trengereid, kontorsjef, Fysisk institutt, MN-fakultet
Seniorrådgiver: Arvid Erdal, amanuensis, Fysisk institutt, MN-fakultet, etter ønske fra styret

Revisor: Lita Greve Jensen, førsteamanuensis, Avdeling Zoologisk museum, Bergen Museum

Valgkomite: Jorunn Sletten, professor, Kjemisk institutt, MN-fakultet
Lisbeth Mikaelsson, førsteamanuensis, Institutt for klassisk filologi, russisk og rel.vitenskap, HF-fakultet
Kjell Bjorvatn, professor, Odontologisk institutt, OD-fakultet
Gunnar Torsnes, førstekonsulent, Personal- og økonomiavdelingen

IV Årsmøter
Ordinært årsmøte for Forskerforeningen ved UiB ble holdt 21. januar på Høyteknologisenteret. Det møtte 27 medlemmer.
Under punktet "Reorganisering av Forskerforbundet" orienterte Gunnar Clausen om tidligere vedtak om oppløsing og om omorganisering av Norsk Forskerforbund til en tjenestemannsmodell. Det ble konstatert at det var grunnlag for at Forskerforeningen ved UiB kunne oppløses og at lokallaget Forskerforbundet ved UiB kunne konstitueres.
Under punktet "Lønnsoppgjøret 1998" gikk Bjarne Meidell gjennom det lokale lønnsoppgjøret 1998.
Under punktet "Årsmøtesaker" ble Årsmelding og regnskap for 1998 godkjent. Som et tredje underpunkt stod "Etablering av Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen". Følgende vedtak ble enstemmig fattet:
1. Forskerforeningen ved UiB oppløses og inngår i lokallaget Forskerforbundet ved UiB.
2a. Årsmøtet velger leder og 7 styremedlemmer.
2b. Leder og styre skal fungere i 2 år, såfremt godkjente vedtekter ikke tilsier noe annet.
3a. Årsmøtet slutter seg til at FAP/UiB oppnevner et styremedlem.
3b. Årsmøtet slutter seg til at FBF/UiB oppnevner en observatør til styret.
4. Forskerforeningens midler (cf. Regnskap 1998) forblir inntil videre på nåværende konti. Midlene disponeres av styret.
Til punkt 4 presiserte Årsmøtet: De oppsparte midlene skal ikke på noen måte inngå i det ordinære økonomiske mellomvær med Forskerforbundet sentralt, men i sin helhet disponeres av FUBs styre til fordel for medlemmene.
Styrets forslag til vedtekter for det nye lokallaget Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen ble enstemmig vedtatt.

Den 11. mai ble det avholdt ekstraordinært årsmøte. 35 medlemmer deltok. Vedtektene var godkjent av Norsk Forskerforbund på styremøte 10. mars 1999 under forutsetning av at lokallagets årsmøte godkjente dem. Vedtektene ble gjennomgått punktvis og enstemmig godkjent. Det ble gjennomført valg for perioden 1999-2000 i tråd med de nye vedtektene.
Som en innledning til dette møtet orienterte seniorrådgiver Olav Vindedal om innstillingen "Seniorpolitikk for UiB".

V Styremøter
Det har vært avholdt 12 styremøter. Det er behandlet 69 saker. De viktigste sakene har vært etableringen av det nye lokallaget, det årlige Alver-seminaret, etablering av hjemmeside på Internett, jubileumsseminaret, skriving av jubileumsboken og de lokale lønnsforhandlingene.

VI Seminarer i egen regi
Alverseminaret
Foreningens tradisjonelle Alver-seminar ble avholdt 19. og 20. april. Tema var "Personalpolitikk og personalforvaltning". Første punkt tok for seg "Løsarbeidere ved UiB" med innlegg fra Asbjørn Bjørnset og Eli Glambek. Ulike sider ved en "seniorpolitikk" ble belyst av Arne Nysæther, Olav Vindedal, Kjell Sælen og Sverre Spildo. "Omstillinger" stod på programmet dag 2, med innlegg fra Kåre Rommetveit og Kjell Bernstrøm. Til sist ble behov og muligheter for forbedringer når det gjelder universitetsvalgene gjennomgått av Arvid Erdal. Hele toppledelsen ved universitetet deltok, sammen med de fleste dekaner og fakultetsdirektører. Totalt var det 41 deltakere.

Jubileumsseminaret
Den 18. og 19. november holdt lokallaget jubileumsseminar i anledning av at det er 60 år siden Forskerforeningen ble stiftet. Det gikk ut invitasjon til alle medlemmene ved UiB om å delta. Seminaret ble avholdt på Brakanes Hotel i Ulvik med et deltakerantall på 54. Studentersangforeningen deltok med 8 medlemmer, de aller fleste mangeårige medlemmer av FUB. Disse sto for de kulturelle innslagene. Blomsterhilsen ble mottatt fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Som spesielt inviterte deltok Christel Kvam, nestleder i Akademikerne og Martin Svendsen, tidligere generalsekretær i Forskerforbundet. Fra Forskerforbundet deltok generalsekretær Kari Kjenndalen og avdelingssjef Sigrid Lem. Forskerforbundet ved UiO var representert ved Astri Ottesen mens fra UiB stilte personal- og økonomidirektør Kjell Bernstrøm, personalsjef Eli Glambek og personalkonsulent Kari Lønøy. Programmet ligger på våre nettsider.

VII Jubileumsboken
I forbindelse med 60års-jubileet ble det utgitt bok om Forskerforeningens historie. Forfattere av boken er historikerne Pål Nupen og Gaute Losnegård. Redaksjonskomiteen har bestått av Arvid Erdal, Bjarne Meidell, Hans-Joachim Sandberg og Gunnar Clausen. Universitetet i Bergen har bidratt med kr. 140 000,- og Norsk Forskerforbund med kr. 25 000,- til skrivingen. Boken er distribuert til alle medlemmene.

VIII FUB-nytt og etablering av hjemmeside på Internett
FUB-nytt er utsendt med ett nummer i meldingsåret. Forskerforbundet ved UiB har nå etablert egen hjemmeside som skal erstatte FUB-nytt. Der finner man presentasjon av foreningen, innmeldingsskjema for nye medlemmer samt informasjon om aktuelle saker. Koblinger er lagt til Forskerforbundets hjemmeside, til Akademikernes side og en direkte tilgang til aktuell informasjon fra Forskerforbundet. Sidene vil bli bygget ut med nyttig informasjon og linker. Skjemaene til årets lokale lønnsforhandlinger, samt informasjon om disse, ble lagt ut og bruken var upåklagelig. Medlemmene bruker i stor grad e-post i sin kommunikasjon med lokallaget. Vi ser dette som en fin kommunikasjonsmåte.

IX Møter med UiB som arbeidsgiver
Det er avholdt en lang rekke møter med UiB som arbeidsgiver. Herunder faller "Onsdagsmøter" som skal holdes hver 14.dag ved Økonomi- og personalavdelingen. Kvaliteten på arbeidsgiversidens forberedelse til og oppfølging av møtene, har ofte vært lite tilfredsstillende. Det er åpenbart at samarbeidet med organisasjonene lenge har vært, og stadig er for lavt prioritert ved UiB.

Personalsaker
Også i 1999 er det behandlet en del saker som gjelder tilsettingsforhold, bl a noen ulovlige midlertidige sådanne. Det er ille når de tillitsvalgte i slike tilfeller blir bebreidet at de krever medlemmenes rettigheter respektert i henhold til lov og regelverk. Enkelte ledere later til å tro at de glatt kan unnlate å følge lov og regelverk for å spare litt penger, bare de tillitsvalgte ikke blander seg opp i sakene. Det er beklagelig at ledelsen ikke for lengst har luket ut slike holdninger ved UiB.

Lokale avtaler
To lokale avtaler er sagt opp. Dette gjelder Omstillingsavtalen som er oppsagt av UiB og Tilpasningsavtalen som er oppsagt av oss. Begge avtalene sorterer under Hovedavtale for arbeidstakere i Staten og dreier seg om hvordan organisasjonenes medbestemmelse skal praktiseres ved UiB. Forhandlinger om revisjon av avtalene er ikke kommet i gang i 1999. Hovedavtalen, som skulle vært revidert sentralt, er forlenget for nye to år (2000-2001).
En avtale om fremgangsmåten ved tilståelse av midlertidig lønnstillegg (B-tillegg) er inngått med UiB. Det har lenge vært en god del rot og uklarheter omkring slike tillegg. Nødvendig oversikt har manglet. Mange har nok ikke vært klar over at slike tillegg er forhandlingsgjenstand og at de ikke uten videre kan tilstås administrativt. Avtalen fungerer ved at Personal- og økonomiavdelingen fremmer forslag om tilståelse av tillegg som sendes organisasjonene. Dersom ingen av disse krever drøfting/forhandling innen 3 dager, effektueres forslaget.

Særavtale om avlønning av stipendiater
Særavtalene for Det juridiske og Det medisinske fakultet inngått i 1998 ble revidert i mai 1999. Videre ble det inngått særavtale for Det odontologiske fakultet per 1. juni og Det psykologiske fakultet med virkningsdato 1. september.

Sentrale avtaler
Den 1. mai tariffen som UiB lenge har praktisert for timelønnet undervisning, har valgt å se bort fra lønnsforbedringer som påløp i de sentrale lønnsoppgjør per 1. august/september. Samtidig som det var mulig å lønne etter den minimumskompetanse som undervisningen teoretisk sett krevde. Da vi gjennom Forskerforbundet fikk orden på dette ved en sentral avtale, reagerte ledere ved UiB på samme måte som ved avsløring av ulovlige tilsettingsforhold: "Hadde vi ikke dårlig samvittighet for hva dette ville koste?" Den nye avtalen levner ingen tvil om at det skal lønnes etter den til enhver tid gjeldende tariff og da etter den stillingskompetanse lønnsmottakeren har. Ved andre institusjoner som ikke hadde vært like "flinke" som UiB, innebar avtalen egentlig ikke noen ny praksis.

Andre møter
Fagforeningene ved UiB er blant de som er tiltenkt plass i det ombygde BT-bygget i Nygårdsgaten. Gunnar Clausen er vår kontaktperson mot DIA i dette arbeidet.
UNIFOB planlegger en omorganisering av sin virksomhet for bl.a. å stå rustet til de reformer som Mjøs-utvalget har foreslått innen denne sektoren. Bjarne Meidell er kontaktperson og har deltatt i en rekke informasjonsmøter i denne anledning.
Innstillingen til universitetets seniorpolitikk ble lagt frem i vårsemesteret. Gunnar Clausen var med i utvalget som utarbeidet innstillingen.

X Lokale lønnsforhandlinger
Den årlige runden med 2.3.3.-forhandlinger ved UiB startet med innsamling av krav fra medlemmene med frist 15. september. 15. oktober ble navnelister med lønnskrav utvekslet mellom organisasjonene og Personal- og økonomiavdelingen. FUB leverte inn krav fra alle som søkte i år samt krav fra de som hadde søkt de to foregående år uten å nå opp. I tillegg blir medlemslisten gjennomgått for å se om det er noen særlige forhold det burde rettes på. Vi leverte inn krav om bedret lønn for 321 medlemmer (alle stillingskategorier).
I perioden 25. oktober til 25. november ble det avholdt møter med alle fakulteter og avdelinger med budsjettansvar som en forberedelse til de endelige prioriteringene. Til disse møtene møtte fakultetsdirektør og dekanus sammen med ledelsen fra PØA.
Forhandlingene ble avsluttet 8. og 9. desember og for de vitenskapelig ansatte ble resultatet 56,33% av potten. Resultatet er relativt godt, men det gjenstår 4% før det vitenskapelige personalet får en uttelling som samsvarer med andelen av lønnsbudsjettet for UiB.
For det teknisk/administrative personalet og bibliotekarstillingene ble resultatet samlet sett meget godt.
Av de innleverte 321 kravene fikk 128 uttelling. I tillegg fikk 42 medlemmer opprykk med bakgrunn i rene arbeidsgiverkrav. Disse tallene inkluderer søknader overført til særpotten (se nedenfor).
Gode søknader, som viser innsats ut over det normale, er vårt beste redskap i kampen for å heve lønn for enkeltmedlemmer. Det skader ikke om denne innsatsen inkluderer fellesinteresser ved institutt, fakultet og universitet.
Under de lokale lønnsforhandlingene ble det sluttført en avtale om avlønning av stipendiater ved Det psykologiske fakultet. Videre ble det fordelt en særpott rettet mot vitenskapelige stillinger i konkurranseutsatte fagområder.

For UNIFOB var forhandlingene sluttført den 10. desember. Til disse forhandlingene får vi inn for få søknader.

Det har i løpet av meldingsåret vært ført en rekke lønnsforhandlinger i enkeltsaker under Hovedtariffavtalens punkt 2.3.4. (særlige vilkår). For vitenskapelige stillinger har disse som oftest hatt bakgrunn i krav fra arbeidsgiversiden.

XI Representanter i lokale utvalg
Gunnar Clausen og Pål Hermod Bakka har vært medlem i Kollegierådet. Gunnar Clausen har vært med i Komite for utredning av seniorpolitikk for UiB. Bjarne Meidell og Finn Gustavsen er medlemmer i et utvalg som skal gjennomgå valgordningen ved UiB.
Kjell Trengereid har vært medlem i styringsgruppen for omstilling til LØP.

FUB har utnevnt representanter i følgende faste utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget
representant: Kåre Njøten, Fysisk institutt (AF)
vararepresentant: Nina Lied Larsen, Inst. for anatomi og cellebiologi (AF)

Likestillingsutvalget
representant: Kjell Erik Lommerud, Institutt for økonomi
vararepresentant: Hege R. Eriksen, Seksjon for fysiologisk psykologi

Tilsettingsrådet
Administrative stillinger: Øystein Lunde Iversen, Kollegiesekretariatet
Gro Reppen, Regionssenter for barne og ungdomspsykologi
Tekniske stillinger: Senioringeniør Egil S. Erichsen, ELMI-laboratoriet Avdelingsingeniør Gry Kvalheim, Institutt for farmakologi
Bibliotekfaglige stillinger: Lisbeth Marhaug, Universitetsbiblioteket

Opplæringsutvalget
representant: Kåre Njøten, Fysisk institutt
vararepresentant: Bente Tverberg Hellan, Geofysisk institutt

Velferdsutvalget
representant: Lene Buhl Mortensen, Senter for vitskapsteori vararepresentant: Hege Randi Eriksen, Seksjon for fysiologisk psykologi.

Samarbeidsutvalgene
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Lene Buhl Mortensen, Noralf Rye (Rye har representert det siste halve året).
Det historisk filosofiske fakultet: Håvard Reiten, Sissel Lægreid
Det medisinske fakultet: Karen Helle, Ole Jacob Broch
Det odontologiske fakultet: Inger Toril Norderval, Inge Fristad
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Jon Helge Knudsen, Anna Mette Fuglseth Det psykologiske fakultet: Tone Sandbak, Inger Mari Endresen
Det juridiske fakultet: Johan Giertsen, Jørgen Aal
Universitetsbiblioteket: Kari Normo, Pål H. Bakka
Sentraladministrasjonen: Arild Sandal, Gunnar Torsnes

Hovedverneombud og stedfortreder
De tre hovedorganisasjonene deler vervene mellom seg og skal ha hovedverneombudet ved 3 fakulteter/avdelinger hver. Akademikerne har representanter ved følgende fakultet:
Det matematisk-natutvitenskapelige fakultet: Stedfortreder Ann Margot Whyatt(AF)
Det medisinske fakultet: Hovedverneombud Torbjørn Dall-Larsen.
Det odontologiske fakultet: Hovedverneombud Dorte Strøyberg Wulff
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Stedfortreder Laila Eilertsen
Sentraladministrasjonen: Stedfortreder Anna Kvamme Mjøs
Universitetsbiblioteket: Stedfortreder Sigrun Ask

XII Sentrale møter og konferanser

 • Forskerforbundets kurs i Lokal fagforeningsstrategi ble holdt 28. og 29. januar på Clarion Admiral Hotel i Bergen, Gunnar Clausen, Bjarne Meidell og Kjell Erik Lommerud deltok.
 • Forskerforbundets innføringskurs for nye tillitsvalgte ble avholdt 18.-19. februar på Clarion Admiral Hotel i Bergen. Finn Gustavsen, Lene Buhl Mortensen og Lillian Jorunn Helle deltok.
 • Forskerforbundets kurs i Medbestemmelse for erfarne tillitsvalgte ble holdt 11.-12. mars på Voksenåsen i Oslo. Meidell deltok.
 • Forskerforbundets seminar om Lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater ble holdt 17. mars på Oslo Plaza. Tone Hellesund fra IKK/Seksjon for etnologi og Endre Brunstad fra Nordisk institutt deltok.
 • Forskerforbundets kurs i Lønnsforhandlinger og -strategi ble holdt 13. - 14. september i Bergen. Kjell Trengereid deltok.
 • NTNU avholdt seminar om "En personalpolitikk for kunnskapsbedrifter" på Jægtvolden den 16. - 17. september. Kjell Trengereid deltok.
 • Forskerforbundet ved UiOs sektorseminar 12. oktober på Voksenåsen Hotell i Oslo. Pål H. Bakka, Gunnar Clausen, Bjarne Meidell og Kjell Trengereid deltok.
 • Forskerforbundets Forskningspolitisk seminar ble holdt 13. oktober på Raddisson SAS Plaza Hotel i Oslo. Pål H. Bakka, Gunnar Clausen, Kjell Erik Lommerud, Bjarne Meidell og Kjell Trengereid deltok.
 • Forskerforbundets kurs i Lov- og avtaleverk i staten ble holdt 4.-5. november på Royal Christiania i Oslo. Bjarne Meidell deltok.
 • Forskerforbundets Lokallagsseminar ble holdt 8.-9. desember på Quality Edvard Grieg i Bergen. Pål H. Bakka deltok. (Seminaret sammenfalt desverre med de lokale lønnsforhandlingene).
 • Akademikernes styremøte/presentasjonsmøte for lokale tillitsvalgte ble holdt på Hotel Norge 15. desember. Gunnar Clausen deltok.

XIII Norsk Forskerforbund
Hege Randi Eriksen er medlem i Forskerforbundets styre.
Gunnar Clausen, leder i FUB, er medlem i Forbundets valgkomite.

XIV Akademikerne ved UiB - samarbeid
Avtaler om dobbeltmedlemsskap mellom Forskerforbundet og andre organisasjoner under Akademikerne fungerer i hovedsak som da organisasjonene lå under AF. Samarbeidet med de andre organisasjonene ved UiB, LVS/Den norske lægeforeningen, OTL/Den norske tannlegeforening, Norsk Psykologforeningen og Norske Sivilingeniørers Forening har vært godt.

XV Økonomi
Ved etablering som lokallag av Norsk Forskerforbund ble det økonomiske grunnlaget for drift av foreningen lagt sterkt om. Tilskuddet fra Forskerforbundet er kommet kvartalsvis og vi må nå dekke alle kontorutgifter, inklusive sekretærlønn, fullt ut. Over en avregningsperiode på 2 år kan vi maksimalt overføre 15% av tildelte midler til videre drift. Eventuelt overskytende overskudd tilfaller Forskerforbundets streikefond. Det reelle overskudd for 1999 ligger under kr. 5.000, men inkluderer utgifter som ikke vil bli videreført i 2000 med hele kr. 81.535. Dette burde gi et godt økonomisk fundament for videre drift av lokallaget og rom for en aktivitetsøkning i kommende år.

XVI Annuum
I tråd med bestemmelsene i Tilpasningsavtalen mottar Forskerforbundet et annuum til dekning av deler av infrastrukturen rundt tillitsmannsordningen. For 1999 var denne tildelingen på kr. 41.000,-.


Sist oppdatert 31.januar 2000 Ansvarlig:

 • Del denne siden: