Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidsprogram

 I likhet med arbeidsprogrammet for Forskerforbundet sentralt vil vi på lokalt plan arbeide for:

 • Medlemmer skal tilbys konkurransedyktige lønnsvilkår og lønnsnivå som gjenspeiler kompetanse, ansvar og innsats.
 • Fast ansettelse er hovedregelen etter norsk lov, og bruken av midlertidig ansettelse skal holdes på et minimum. Fast ansettelse og stillingstrygghet er av stor betydning både av hensyn til den enkelte, til den faglige kvaliteten og til arbeidsmiljøet ved virksomhetene. Ekstern finansiering skal ikke gi svekkede rettigheter for arbeidstakerne.
 • FFOUS krever karriereplaner og karriereveiledning for yngre forskere. Stipendiater skal gis tilfredsstillende arbeidsforhold og ressurser til gjennomføring av doktorgraden på normert tid, herunder ressurser til forskningsopphold i utlandet.
 • Postdoktorstillingen skal være en rekrutteringsstilling med kvalifisering til vitenskapelig toppstilling, ikke en uforpliktende midlertidig ansettelse i forbindelse med ekstern finansiering.
 • Langsiktig tenking i forskningsvirksomheten er nødvendig for å kunne bygge gode fagmiljøer og kvalitet i forskningsarbeidet.
 • Utenlandske forskere gis kunnskap om samarbeid mellom arbeidstaker, tillitsvalgte og arbeidsgiver og blir opplyst om viktigheten av å være fagorganisert.
 • Alle arbeidstakere skal oppleve gode og trygge arbeidsforhold samt godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø.
 • Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler følges. Merarbeid skal kompenseres med lønn og/eller avspasering i henhold til lov- og avtaleverk.
 • FFOUS har fokus på å ivareta medlemmenes immaterielle rettigheter til verk som er skapt i arbeidsforholdet.
 • Forskerforbundet vil fastholde og videreutvikle etablerte og avtalefestede rettigheter til medbestemmelse. De tillitsvalgte har ansvar for å følge opp forbundets politikk lokalt og for å bistå medlemmene. Tillitsvalgte må ivaretas i utøvelse av vervet og sikres tid og ressurser til tillitsvalgtoppgaver og opplæring.
 • FFOUS ønsker å bidra til å oppnå bærekraftsmålene, blant annet ved å fremme forskning, likestilling og et anstendig arbeidsliv.
 • Ansatte skal ikke forskjellsbehandles, diskrimineres eller trakasseres.
 • Ny offentlig tjenestepensjon skal ivareta medlemmenes ønsker og behov; både for å kunne stå lenge i jobb og fortsette å opptjene tjenestepensjon, samt mulighet for å kunne ta ut pensjon med et akseptabelt nivå ved pensjonsalder.
 • FFOUS prioriterer rekruttering av nye medlemmer for større legitimitet, økt påvirkningsgrad og større økonomisk handlefrihet.

 

Forskerforbundets arbeidsprogram for 2022-2024: https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/arbeidsprogram/

 • Del denne siden: