Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lokallagets arbeid og organisering

Arbeidet i Forskerforbundet ved NTNU skjer gjennom tillitsvalgtapparatet, lokallagsstyret, lokallagskontoret og lokallagets organer.

Ved lokallagskontoret arbeider hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte. Hovedtillitsvalgt representerer medlemmene i sentrale medbestemmelsesorgan. Vi arbeider med medlemsoppfølging, arbeidsvilkår, lønn- og tariffspørsmål. Vi ivaretar også lokallagets sekretariatsoppgaver etter fullmakt gitt av Lokallagsstyret, slik som saksbehandling, sekretær- og kassereroppgaver for lokallaget.

For å ivareta medlemmenes interesser best mulig og sikre kontinuitet og medvirkning, er det opprettet klubber i Gjøvik og Ålesund. Klubbenes tillitsvalgte og styrer skal ivareta medvirkning og medlemspleie. Klubbstyrene har en rådgivende funksjon for lokallagsstyret.

Lokallagsstyret står for den daglige driften av lokallaget. Lokallagsstyret skal blant annet sammenkalle til lokallagsmøter og årsmøte, utarbeide forslag til regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram, og legge til rette for å rekruttere nye medlemmer. Lokallagsstyret er ansvarlig for at Forskerforbundet er representert i tillitsvalgtordninger på fakultets- og avdelingsnivå.

Årsmøtet er det øverste organet for Forskerforbundet ved NTNU. Årsmøtet velger lokallagsstyre, styreleder, hovedtillitsvalgt, valgkomité og kompensasjonsutvalg. Årsmøtet behandler regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram, og behandler og uttaler seg om saker som legges fram av lokallagsstyret eller enkeltmedlemmer.

Valgkomiteen forbereder og innstiller valg av leder, hovedtillitsvalgt og styremedlemmer.

Utvalget vurderer kompensasjon for leder, nestleder, hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte i lokallaget. Utvalget vurderer hvor mye som skal settes av til honorering av styret og utarbeide prinsipper for hvordan honorering skal skje.

  • Del denne siden: