Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Medbestemmelse

Prinsippet om medbestemmelse dreier seg om at arbeidstakere skal ha rett til å delta i avgjørelser som angår deres arbeidssituasjon. Dette er en grunnlovsfestet rettighet. Arbeidsmiljøloven og hovedavtaler stadfester din rett til medbestemmelse, og den blir ivaretatt av tillitsvalgte og gjennom samarbeidsorgan.

Forskjellen mellom medbestemmelse og medvirkning

Medbestemmelse er representativt og ivaretas gjennom tillitsvalgte og strukturerte møtepunkter mellom arbeidsgiver og fagforeningene.

Medvirkning ivaretas direkte av avdelingenes ledere og ansatte hvor medarbeiderne selv medvirker i utformingen av de beslutninger som berører arbeidssituasjonen.

Fra punkt 4.1. i NTNUs tilpasningsavtale til hovedavtalen i staten

Medbestemmelse

Medbestemmelse ved NTNU er regulert gjennom Hovedavtalen for staten med Tilpasningsavtale for NTNU. I tilpasningsavtalen heter det at medbestemmelse skal utøves gjennom lokale samarbeidsutvalg (LOSAM). Drøftings- og forhandlingssaker av prinsipiell betydning som kan skape presedens for hele NTNU skal behandles i det sentrale samarbeidsutvalget (SESAM).

Lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM)

LOSAM består av representanter fra arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter. Sakene i LOSAM er enten informasjons-, drøftings. eller forhandlingssaker. Saksbehandling, roller og ansvar for partene i LOSAM er beskrevet i kapittel 7 i NTNUs tilpasningsavtale.

Drøfting i LOSAM

Budsjettforslag, utlysningstekster (lønnsplassering), bemannings- og virksomhetsplaner, byggeprosjekter, opplæringstiltak, valg ved anskaffelse og fordeling av utstyr og hjelpemidler samt omdisponering mellom lønnsutgifter og andre driftsutgifter skal drøftes i LOSAM.

Forhandling i LOSAM

Interne organisasjonsendringer (organisasjonskartet endres, endringen varer mer enn seks måneder og medfører omdisponering av personale og/eller utstyr), bemanningsøkning, velferdstiltak, fordeling av velferdsmidler og arealdisponering skal forhandles i LOSAM.

  • Del denne siden: