Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Tidligere nyhetssaker

Rett til utdanningspermisjon

I høst fikk Forskerforbundet spørsmål fra medlemmer om praksis for å gi permisjon dersom man får tilbud om en opplæringsstilling, som eksempelvis PhD eller Postdoc. Dette er regulert i særavtalen, men ifølge flere av våre medlemmer har det vært noe usikkerhet om hvordan ordlyden skal praktiseres.

De tillitsvalgte har tatt saken opp med arbeidsgiver. Det er enighet om at særavtalen skal forstås slik at NORCE normalt skal innvilge permisjon fra stillingen ved NORCE. Eventuelle unntak fra dette må begrunnes særskilt og representere et unntak. Som det fremgår av særavtalens § 21 er kompetansenivået til de ansatte viktig for NORCE, og det er ønskelig med videreutdanning. Dette gjelder både faglige og administrative stillinger. Hele § 21 er sitert under:

§ 21 Kompetanseutvikling

Partene er enige om at NORCE trenger kompetanse på høyt nivå i alle stillingsgrupper. Partene er enige om at selskapet må investere ressurser og tid på kompetanseutvikling, herunder budsjett for slike aktiviteter.

Den ansattes egenutvikling, kompetanseutvikling og karriere skal være tema under årlige medarbeidersamtaler.  

Hvis det i forbindelse med relevant utdannelse eller kompetanseutvikling er nødvendig med delvis eller hel permisjon fra ordinær stilling, bør dette innvilges med mindre særlige grunner er til hinder for det. Ordningen gjelder alle stillingskategorier. Med utdannelse menes også kvalifiseringsstillinger som for eksempel PhD og postdoktorstillinger.

For ansatte innebærer kompetanse- og karriereutvikling aktiviteter som publisering, konferansedeltagelse, langsiktig prosjektutvikling, deltagelse i redaksjoner, programstyrer, sakkyndige komiteer og lignende.

Right to educational leave

This autumn, the Researchers' Association received questions from members about practice for granting leave if they are offered a temporary position at another institution, such as a PhD or Postdoc. This is regulated in the special agreement, but according to several of our members, there has been some uncertainty about how NORCE interpret the agreement.

We have discussed the matter with NORCE. NORCE has confirmed that the special agreement shall be understood as intended, NORCE shall normally grant leave from the position at NORCE if the goal is further education/competence development. Any exceptions to this must be justified clearly. As stated in section 21 of the special agreement, the competence level of the employees is important for NORCE, and further education is desirable. This applies to both academic and administrative positions. The entire § 21 is quoted under:

§ 21 Competence development (unofficial translation!)

The parties agree that NORCE needs a high-level of expertise in all employment groups. The parties agree that the company must invest resources and time in competence development, including a budget for such activities.

The employee's self-development, competence development and career shall be topics during annual employee conversations.

If, in connection with relevant education or competence development, partial or full leave from an ordinary position is necessary, this should be granted unless special reasons prevent it. The scheme applies to all job categories. By education is also meant qualification positions such as PhD and postdoctoral positions.

For employees, competence and career development involves activities such as publishing, conference participation, long-term project development, participation in editorial offices, program boards, expert committees, and so forth.

  • Del denne siden: