Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vedtekter

Vedtekter for Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 27. februar 2014.
Sist endret på årsmøtet 25. mars 2021, med endring av § 4.

§ 1 Lokallaget

Lokallaget representerer Forskerforbundet lokalt ved Høgskolen i Østfold, og består av samtlige av Forskerforbundets medlemmer på institusjonen. Lokallaget har myndighet til å opptre på Forskerforbundets vegne etter lov- og avtaleverket på institusjonen.

Lokallaget bruker navnet Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold.

Lokallaget har ansvar for å ivareta medlemmenes interesser ved Høgskolen i Østfold i alle saker etter lov- og avtaleverk, dvs. lokale lønnsforhandlinger, lokale særavtaler, medbestemmelse etter Hovedavtalen, tilpasningsavtaler, bistand ved problemer i arbeidsforholdet (jf. sentrale vedtekter § 1 Formål).

Lokallaget har ansvar for å ivareta medlemmenes interesser i forsknings-, utdannings- og

institusjonspolitiske saker overfor avdelinger og enheter ved Høgskolen i Østfold.

Lokallaget har ansvar for å informere sine medlemmer lokalt og Forskerforbundet sentralt om aktuelle saker, ta initiativ til å sette aktuelle saker på dagsorden både lokalt og sentralt, og for det lokale arbeidet med rekruttering av nye medlemmer på institusjonen.

 

 § 2 Årsmøtet

Årsmøtet er lokallagets øverste organ og avholdes normalt i mars hvert år. Årsmøtet innkalles av lokallagsstyret, som også sender ut dagsorden og sakspapirer senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 • velge lokallagstyre og hovedtillitsvalgt
 • godkjenne årsmelding og regnskap
 • vedta budsjett og arbeidsprogram
 • velge delegater til Forskerforbundets representantskap
 • velge hovedtillitsvalgt
 • velge lokallagsleder
 • velge valgkomité for to år av gangen
 • vedta prosedyrer for valg

 

Årsmøtet kan vedta endring av disse lokallagsvedtektene etter forslag fra lokallagsstyret eller

medlemmer. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Årsmøtet skal behandle eller uttale seg om saker som legges frem til årsmøtet av lokallagsstyret eller av medlemmene.

 

§ 3 Lokallagsstyret

Lokallagsstyret skal bestå av:

 • lokallagsleder
 • hovedtillitsvalgt
 • styremedlemmer fra klubbene, jf. pkt. 4

Lokallagsleder har ansvar for å lede den administrative driften av lokallaget og organisere styrearbeidet.

Hovedtillitsvalgt er lokallagets øverste tillitsvalgte. Hovedtillitsvalgt leder det fagpolitiske arbeidet i lokallaget og representerer Forskerforbundet etter avtaleverket.

Lokallagsleder og hovedtillitsvalgt fungerer som vara for hverandres funksjoner ved fravær.

Dersom en klubbtillitvalgt velges som lokallagsleder innenfor en gjeldende valgperiode, overtar vara rollen som ny klubbtillitsvalgt. Klubben velger en ny vara.

Styremedlemmer kan bli tillagt ansvar for bestemte oppgaver for lokallaget etter vedtak i

lokallagsstyret.

Lokallagsstyret skal:

 • ivareta den driften og utviklingen av lokallaget
 • innkalle til lokallagsmøter og årsmøte
 • utarbeide forslag til regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram for årsmøtet
 • rekruttere nye medlemmer
 • oppnevne representanter til verv, utvalg og råd ved Høgskolen i Østfold

 

Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har hovedtillitsvalgt dobbeltstemme.

Lokallagstyret, lokallagsleder og hovedtillitsvalgt for kommende valgperiode velges av årsmøtet i lokallaget. Valgperioden for tillitsvalgte er på to år. Varamedlemmer kan velges for enten ett eller to år. Funksjonsperioden hvert år er fra 1. august til 31. juli. Lokallagstyret konstituerer seg selv på første styremøte i funksjonsperioden.

Lokallaget skal informere Forskerforbundet sentralt om valget av medlemmer til lokallagstyret innen gjeldende frister hvert år.

 

§ 4 Klubber

Det opprettes fem lokale klubber innenfor lokallaget Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold:

 • Fakultet for lærerutdanninger og språk
 • Fakultet for helse, velferd og organisasjon
 • Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
 • Akademi for scenekunst (ASC)
 • Administrasjonen (ADM)

 

Klubbene består av de medlemmer som er ansatt ved enheten.

Klubber med minst tre medlemmer kan oppnevne en klubbtillitsvalgt og dennes vararepresentant, som kan representere klubben i lokallagsstyret. Klubber med minst 30 medlemmer ved siste årsskifte kan velge inntil to tillitsvalgte og to vararepresentanter. Klubber med minst 70 medlemmer kan velge inntil tre tillitsvalgte og tre vararepresentanter.

Arbeidsfordelingen mellom de tillitsvalgte og vararepresentantene i klubbene, kan disse avgjøre seg imellom, men klubben skal velge én hovedrepresentant til å representere Forskerforbundet i IDF-møter med ledelsen ved fakultetet. Denne velges av klubben blant de tillitsvalgte og valget innstilles til og skal godkjennes av lokallagsstyret. Hovedrepresentanten utpeker selv en annen tillitsvalgt til representasjon ved eget fravær. Både tillitsvalgte og vararepresentanter i klubbene innkalles til og har rett til å møte i lokallagsstyret, men hver klubb har kun det antall stemmer som antall tillitsvalgte gir ved stemmegivning i enkeltsaker.

Medlemmer av klubber som ikke har valgt egne tillitsvalgte, kan be om å bli representert av en annen klubbs tillitsvalgt.

 

§ 5 Økonomi

Lokallaget mottar driftsmidler fra Forskerforbundet i samsvar med antall medlemmer. Lokallaget kan søke om sentrale OU-midler til bestemte utviklingsformål utover tildelt budsjett.

Lokallaget kan ikke pådra Forskerforbundet økonomiske forpliktelser utover det som er stilt til rådighet av Representantskapet eller Hovedstyret.

Det føres sentralt regnskap av Forskerforbundet, men all anvisning og godkjenning av regninger foretas av lokallagsstyret. Lokallaget skal sende godkjent regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram til Forskerforbundet innen gjeldende frist hvert år.

 

§ 6 Fremlegg av saker

Henvendelser fra lokallaget til sentrale myndigheter og tjenestemannsorganisasjoner/

hovedsammenslutninger skal gå gjennom Forskerforbundet sentralt, som avgjør om saken skal fremmes.

 • Del denne siden: