Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Presentasjon fra medlemsmøtet 06.09.21

25.05.2021

LOKALE FORHANDLINGER 2021

FORSKERFORBUNDET VED HIØ

https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/lokallag/hogskolen-i-ostfold/

RAGNAR KNUDSEN, HTV

LØNNSFORHANDLINGER OG LØNNSPOLITIKK

•Årets lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens 2.5.1 skjer på bakgrunn av gjeldende HiØ-lønnspolitikk, vedtatt av høgskolestyret i 2016.

•Fagforeningene har i samlet flokk valgt å gå for reelle forhandlinger i 2021, etter to år med enighet om å gi flate tillegg til alle også lokalt.

•Parallelt med årets forhandlinger, drøfter fagforeningene ny lønnspolitikk ved ledelsen. Dette er en grundig gjennomgang av alle aspekter ved lønnspolitikken. Kommer tilbake til dette på slutten.

•Så det er to tanker i hodet samtidig, og de skjer til en stor grad uavhengig av hverandre.

 

RAMMER FOR ÅRETS FORHANDLINGER

•Det er to hovedtariffavtaler i staten, en for hovedsammenslutningene UNIO, LO og YS (som inkluderer de uorganiserte), og en for Akademikerne.

•For vår avtale er det tidligere i år forhandlet sentralt og utbetalt et sentralt tillegg, som i snitt har gitt drøyt 8000,-i påslag for alle ansatte.

•Lokal pott som er avsatt er 1.8% av lønnsmassen for de ansatte som tilhører avtalen. Dette gir drøyt 5.5 millioner kroner å forhandle om i årets lokale forhandlinger (avtalen for UNIO, LO og YS, som omfatter rundt 450 ansatte ved HiØ).

•Virkningstidspunkt er 1. juli, dvs. lønnspåslag for juli-november blir etterbetalt i desember for de som vinner frem med krav.

•Potten til forhandlinger er lagt på arbeidsgivers budsjett, der vi har forhandlingsrett på fordelingen av midlene. Altså: Fagforeningene sitter ikke med egne penger. Vi forhandler om fordelingen av en gitt pott som er tilført høgskolen.

 

FRISTER I FORHANDLINGENE

•10. SEPTEMBER kl. 23.59: FRIST FOR ANSATTE Å SENDE KRAV

•Send utfylt skjema til: Hovedtillitsvalgt, plasstillitsvalgt og nærmeste leder. 

•Hold denne fristen, ellers havner du normalt bak i køen med mindre det er særskilte årsaker til forsinkelsen OG dette er avtalt både med leder og tillitsvalgte!

•Skjema på: https://www.hiof.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/lonn-reise-refusjoner/lonnsforhandlinger/lokale-forhandinger/index.html

 

•1. OKTOBER: Frist for din leder å fremme krav til Forhandlingsutvalget

•8. OKTOBER: Utveksling av samlede krav mellom partene (Arbeidsgivers forhandlingsutvalg og fagforeningene)

•25.-26. OKTOBER: Forhandlinger over bordet

•31.OKTOBER: Frist for å ferdigstille forhandlingene

•Primo november: Beskjed om forhandlingsresultat til de som har fått innvilget kravet helt eller delvis. Arbeidsgivers ansvar. Protokoll fra forhandlingene er offentlig så snart alle parter har underskrevet, men arbeidsgiver forvalter denne.

 

GJELDENDE LØNNSPOLITIKK –KRITERIER FOR Å FREMME KRAV

•I lønnsvurderinger skal HiØ prioritere medarbeidere i undervisnings-og forskerstillinger som bidrar til

•god undervisnings-og formidlingskvalitet

•eksterne forskningsinntekter

•ny og aktuell forskning

•gode nettverk og forskningsprosjekter

•økt synlighet regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt

•egen innsats for et godt internt samarbeid og felleskap i og mellom avdelinger

•I lønnsvurderinger skal HiØ prioritere medarbeidere i tekniske-administrative stillinger som bidrar til

•gode og effektive prosesser av høy kvalitet

•god teknisk og administrativ støtte

•målrettet kompetanseutvikling

•et godt internt samarbeid og felleskap

 

Hva betyr det?

•Begrunnelser for krav skal knyttes opp mot punkter fra lønnspolitikken.

•Ta utgangspunkt i og ha hovedfokus på deg selv og dine bidrag og resultater, ikke hva andre tjener.

•Forsøk å tallfeste resultater eller gi en beskrivelse av omfanget eller hva som konkret er oppnådd gjennom din innsats.

•Forskningsresultater, publisering, inntekter, innovasjon

•Formidling, synlighet, omdømmebygging

•Internasjonaliseringsbidrag i en tid med svært vanskelige vilkår for dette

•Gjennomføring og gode resultater for og tilbakemeldinger fra studentene i en tid med digitale løsninger og omstilling.

•Innsats i front for å tilrettelegge for og ivareta og støtte studenter til å holde ut og komme seg gjennom.

•Vilje til å gi kollegial støtte og bistand faglig, administrativt, teknisk.

•Nyutvikling med gode resultater; undervisning, vurderingsformer, adm. prosesser/funksjoner, etc.

•Viktige bidrag til akkreditering og nyutvikling av studier.

•Tatt/fått nytt ansvar i stillingen

 

Hva kan du ellers gjøre?

•Be om en egen lønnssamtale med leder knyttet til kravet, og ev. også til din konkrete lønnssituasjon og lønnsutvikling i en situasjon med skjerpet konkurranse om dyktig og høyt kvalifisert arbeidskraft. Digitalisering har gjort arbeidskraften mer mobil enn før. Alle har krav på en årlig lønnssamtale, og FF mener dette med fordel kan skje foran lokale forhandlinger, når det faktisk finnes penger i potten.

•Mange har nye ledere, som ikke kjenner de ansatte så godt ennå. Dette kan være en utfordring for begge parter, så tenk litt på dette i en lønnssamtale og i kravet du fremmer.

•En lønnssamtale må finne sted i rimelig før leders frist for å fremme sine krav går ut 1. oktober. En lønnssamtale dreier seg primært om din lønn, og må ikke forveksles med den årlige, bredere medarbeidersamtalen som man også har krav på.

•Forskerforbundet har, som eneste fagforening, utarbeidet gode lønnsstatistikker for våre medlemmer og stillingsgrupper: https://www.forskerforbundet.no/lonn/lonnsstatistikk/ 

 

Noen generelle tips

•Skriv gjerne kortfattet og punktvist/oversiktlig, og hvordan argumentene svarer opp kriterier fra lønnspolitikken. Dette er ikke norsk stil, skriv slik du selv uttrykker deg og ha hovedfokus på deg selv og dine bidrag og resultater. Men ha i mente de som skal lese kravene og forstå og vurdere hva de er myntet på.

•Andre overgripende momenter du kan trekke inn utover de som ligger i lønnspolitikken, er argumenter om likelønn (innenfor stillingsgrupper, ut i fra ansiennitet og/eller kjønn -se her FF sine ovennevnte statistikker på nett), og om du har en opplevd svak lønnsutvikling over tid. 

•Vær realistisk når du fremmer kravet. Potten i dette mellomoppgjøret er ikke så stor (i snitt litt i overkant av 10 000 pr. ansatt), og det er mange om beinet som har gode krav, særlig etter et år som dette. Normal uttelling i praksis for innvilgede krav i lokale lønnsforhandlinger, er i hovedsak 1-3 lønnstrinn, noen ganger mer.

 

Hva gjør FFs tillitsvalgte?

•Gjennomgår og vurderer alle krav først lokalt i klubbene og deretter i FF sitt forhandlingsutvalg (Ragnar Knudsen, Joakim Karlsen, Birte Sjursnes og Valbona S. Wilhelmsen).

•Diskuterer og argumenterer for kravene med ledelsen lokalt før 1. oktober. Trekker her inn ev. supplerende momenter som kanskje ikke fremgår tydelig av ansattes krav.

•Forhandler alle krav med ledelsens forhandlingsutvalg over bordet.

•Jobber for å oppnå et samlet resultat som ligger over det medlemsmassen vår skulle tilsi.

•De tillitsvalgte kan avtale en samtale for å gi deg råd, men ikke yte konkret skrivehjelp.

 

NY LØNNSPOLITIKK (Ikke direkte knyttet til de lokale forhandlingene 2021)

•FF har det siste året jobbet målrettet for å få høgskolestyrets oppmerksomhet og ledelsen til drøftingsbordet om behovet for ny lønnspolitikk og konkrete tiltak.

•Nå er vi der, og vi har i innledende drøftinger fått gode signaler både rundt strategiske forhold og konkrete taktiske grep. Noen momenter vi legger vekt på:

•Styrking av lønnsvilkårene i stillinger som er særlig konkurranseutsatt. Forventer her konkrete midler øremerket dette formålet.

•Bedre uttelling ved stillingsopprykk, bådefor UF-og TA- ansatte. Dårlige vilkår, som aldri har vært tatt ordentlig tak i før, har bidratt til å sementere et lavt lønnsnivå i topp- og førstestillinger. For TA-stillinger har det blitt opplevd som vilkårlig om det fulgte lønn med stillingsopprykk.

•Vekt på karriereplanlegging og -løp med forutsigbarhet om vilkår ved oppnåelse, også i TA-stillinger.

•Gjennomgang og revidering av alle stillingsbeskrivelser, og en egen runde med forhandlinger om justeringer etter denne (mest aktuelt for TA-stillinger).

•Gjennomgang av praksis og kriterier for lokale forhandlinger og andre tariffmessige forhold etter Hovedtariffavtalen. Lønnsvurdering etter ett år i stillingen er ett av disse punktene.

•Tillitsvalgtes medbestemmelse før utlysning av stillinger.

•Gjennomgang av lønnsspenn ved utlysning av stillinger.

•Se på andre incentiver i avtaleverket som kan gi bedre lønnsvekst for den enkelte over tid.

  • Del denne siden: