Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lokallagets arbeidsprogram 2021

ARBEIDSPROGRAM FOR FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2021

Lokallaget ved Høgskolen i Østfold forholder seg i det daglige arbeidet til Forskerforbundets gjeldende arbeidsprogram: https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/arbeidsprogram/ og verdiplattform: https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/verdiplattform/

I vårt arbeid ved Høgskolen i Østfold har årsmøtet i lokallaget vedtatt følgende hovedprioriteringer for lokallaget i 2021:

 -Vi skal arbeide for å bedre ansattes rettigheter etter avtaleverket og herunder bidra til et godt samarbeidsklima mellom ledere, ansatte og organisasjonene i den nye HiØ-organisasjonen.

-Vi skal ha en god beredskap og kompetanse for å kunne veilede, gi råd og bistå medlemmene i saker som vedrører ulike sider ved deres arbeidsforhold. For å legge grunnen for et vellykket resultat, er det viktig at medlemmene kontakter tillitsvalgte tidligst mulig i en sak.

-Vi skal ha en rekrutteringspolitikk rettet primært mot nyansatte og uorganiserte. Sentralt i dette står å gi god informasjon om fagforeningen ved studiestart, og at vi i vårt daglige virke opprettholder et godt omdømme og er godt synlige i organisasjonen. Alle tillitsvalgte og medlemmer oppfordres om å verve nye ansatte som medlemmer. Vi planlegger på nytt for en egen «Fagforeningenes dag», med stands på begge studiestedene i tiden etter studiestart, hvor alle fagforeningene får presentere seg og hvor vi også får formidlet fordelene ved å være organisert. Med forbehold om smittesituasjonen, hvor alternativet vil være en felles e-post fra fagforeningene samlet til alle ansatte.

-Vi skal ha en god kollektiv medlemspleie gjennom å utfylle sentrale tiltak og arrangere seminarer, kurs og sosiale tiltak for medlemmene lokalt ved høgskolen. Under Covid-19 i 2020 har det vært vanskelig å både planlegge for og å gjennomføre slike arrangementer, men vi satser på at utviklingen utover nå blir bedre og at det nye året 2021 vil kunne gi en mulighet for både noen felles arrangementer og også lokale tiltak i klubbene, som lokallagsstyret har oppfordret til. Det er under forbehold planlagt følgende medlemsarrangementer i 2021, men hvor vi også ønsker innspill fra medlemmene om hva det er ønsker om. Vi ønsker å holde fysiske seminarer så langt dette er mulig, ev. supplert med mulighet for streaming:

-Medlemsseminar om ny HiØ-organisasjonen. Juni eller tidlig i september 2021. Hva jobber fagforeningen din med mot ledelsen for å bedre dine arbeidsvilkår? Hvilke rettigheter og plikter har vi son ansatte i ny organisasjon? Hvordan blir vilkårene for medvirkning og medbestemmelse? Hva kan tillitsvalgte hjelpe deg med? I tilknytning til dette seminaret, planlegger vi også et sosialt arrangement for deltakerne på kvelden.

-Medlemsseminar om arbeidsmiljø. Månedsskiftet november/desember 2021. Hva utgjør gode arbeidsmiljøer, og hvordan får vi dette til, både på campus og på hjemmekontor? Ekstern foredragsholder med bidrag fra fagforeningen. Vi planlegger å legge dette seminaret i tilknytning til vårt årlige julebord, som i år blir i Halden.

-Medlemsseminar om arbeidstid. Rettigheter og kompensasjon ved merarbeid. Vi ser tydelige mangler i både lokalt avtaleverk, som vi jobber med å forbedre, og i kommunikasjon om dette mellom ledere og ansatte, og vi derfor ta opp temaet i hele sin bredde med medlemmene. Både de juridiske og praktiske sidene. Høst 2021.

-Vi skal med jevne mellomrom sende ut informasjon om aktuelle saker til medlemmene på e-post. Lokallaget vil som ledd i å styrke informasjonsarbeidet i 2021, også prioritere å utvikle en ny og mer løpende oppdatert webside for lokallags- og medlemsinformasjon. Det er satt ned en arbeidsgruppe for utvikling av en slik side våren 2021. Når driften ved høgskolen forhåpentligvis er tilbake til normalt fra høsten, er det planlagt at hovedtillitsvalgt i samarbeid med de fakultetstillitsvalgte skal ha en rimelig fast treffetid på begge campuser hver uke.

-Vi vil fortsette å styrke samarbeidet med de andre fagforeningene. Sammen er vi sterkere i saker som har felles anliggende, og vi forebygger splitt-og-hersk-taktikk fra arbeidsgiversiden. Vi har styrket partssamarbeidet mellom de tillitsvalgte innenfor hovedsammenslutningen UNIO, hvor vi er sammen med Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Bibliotekarforbundet, og de tillitsvalgte har jevnlige møter hvor vi drøfter både saker som legges frem for oss fra ledelsen og også drøfter saker vi selv vil fremme til ledelsen. Dette partssamarbeidet fungerer meget bra, og vi vil i 2021 fortsette denne samarbeidslinjen. De fire hovedtillitsvalgte for UNIO, Akademikerne, LO og YS, som representerer de ansatte mot høgskoleledelsen, har også jevnlige diskusjons- og drøftingsmøter seg imellom, slik at vi står mest mulig samlet i våre møter. Vi har planer om at lokallagsstyrene ved HiØ og NMBU møtes til et seminar med erfaringsdeling og strategidiskusjoner for lokallagsarbeidet i løpet av vinteren 2021, og at dette kan gi et grunnlag for et institusjonssamarbeid om tillitsvalgtarbeidet i årene fremover. NMBU har svart positivt på denne foreløpige forespørselen fra oss. Det er også gjensidig interesse for et nærmere samarbeid med lokallaget ved Høgskolen Innlandet, som viser seg å ha mye til felles med oss i sine erfaringer med lokallagsarbeidet og partssamarbeidet, og det er også mulig vi vil prøve å få til et møte, kanskje i forbindelse med styrets OU-seminar.

-Vi vil fortsette å bygge videre på det vi opplever som en bedring i samarbeidet med ledelsen. Alle parter er tjent med et gjensidig respektfullt partssamarbeid preget av åpenhet og tillit, og ikke minst preget av vilje og evne til dialog. Vi har fremmet følgende viktige saker som vi skal følge opp og se resultater av i vårt partssamarbeid med ledelsen utover i 2021:

-Ny gjennomgang av lokalt avtaleverk, bla. ny lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen, som skal reforhandles våren 2021. Vi har også flere andre lokale særavtaler som er utdaterte, og som må gjennomgås og oppdateres.

-En samlet gjennomgang av vår lønnspolitikk, herunder benchmarking av lønn både innad i de nye fakultetene og mot konkurrerende institusjoner, og med tilhørende nye krav om tiltak. Vi tror dessverre ikke de sentrale lønnsforhandlingene i mellomoppgjøret i staten kommer til å gi så mye i tillegg fra sentralt hold i år heller, og derfor viktigere blir det å fremme saklig begrunnede krav om at styret og ledelsen ved høgskolen i større grad enn tidligere bruker de lokale økonomiske virkemidler som Hovedtariffavtalen åpner for, med god dokumentasjon av de faktiske forhold bak kravene våre. Vi jobber også for å få med arbeidsgiver på en bedre tydeliggjøring og operasjonalisering av kriteriene knyttet til de ulike reglene for lønnsforhandlinger og lønnsopprykk, slik at dette blir mer forutsigbart enn det fremstår nå.

-Vi er opptatt av klare retningslinjer for og god plattform for dialog om kompetanseutvikling for både UF- og TA-ansatte, og også knyttet dette til forpliktende avtaler og med mål knyttet til stillingsopprykk og/eller lønnsopprykk der kompetanseutviklingen er relevant og bidrar til å oppfylle høgskolens strategiske målsetninger. Medarbeidersamtalene må utvikles som et tydelig redskap til å fange opp og følge opp både høgskolens og ansattes egne behov og ønsker for utvikling, og inneholde gjensidige avklaringer om mål og belønning for en gjennomført kompetanseheving.

-Lederopplæring i avtaleverket høsten 2021. Alle nye ledere skal delta på seminar om partssamarbeid, medbestemmelse for tillitsvalgte etter avtaleverket og medvirkning for ansatte etter arbeidsmiljøloven. Det er sentralt og nødvendig for både god medbestemmelse og medvirkning at lederne har god innsikt i hvordan dette skal fungere både i teori og i praksis.

-Gjennomgang av rutiner både på institusjonsnivå, fakultetsnivå og i administrasjonen knyttet medbestemmelsen for tillitsvalgte etter Hovedavtalen (IDF), og medvirkning for de enkelte ansatte etter arbeidsmiljøloven. Herunder systemene for og hensiktene med og oppfølgingen av medarbeidersamtaler.

-Gjennomgang av kriterier for og innhold i arbeidsplaner. Det skal våren 2021 settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe med tillitsvalgte fra alle de tre nye fakultetene som skal utrede både prosesser for utvikling av arbeidsplaner, innholdet – tid og faktorisering, og digitalt verktøy til å understøtte arbeidet. Vi må i dette også se nærmere på utvikling av samarbeidet og samspillet, herunder arbeidsdeling og -prosesser, mellom fag og administrasjon i den nye organisasjonen.

-Kompensasjon for merarbeid og forskjøvet arbeidstid. Det utføres mye arbeid utenom fastsatte arbeidstidsordninger, og dette skal avtales gjennom enkle ordninger og kompenseres for økonomisk eller gjennom fritid. Vi forhandler våren 2021 frem ny særavtale knyttet til kompensasjon for nødvendig undervisning etter kl. 17. Vi planlegger et medlemsseminar om rammene for merarbeid høsten 2021.

-Vi vil ha en mer bærekraftig situasjon ved vurderinger av antall studenter og antall ansatte, og vil kreve refleksjoner fra styret og ledelsen rundt forholdet mellom antall studenter og antall ansatte, som er et av de høyeste i utdanningssektoren. Økte studenttall må etter vår mening også føre til nye stillinger.

-De tillitsvalgte har oppnevnt representanter til arbeidsgrupper for campusutvikling blant våre medlemmer og tillitsvalgte, og vi utøver dermed innflytelse i dette arbeidet både i selve gruppen og også gjennom de vanlige kanalene for drøftinger og forhandlinger med ledelsen. Det er sentralt for vårt arbeid at campusutviklingen i Halden og Fredrikstad skal skje på grunnlag av fagmiljøenes og de ansattes kollektive og individuelle behov for gode arbeidsmiljøer og dertil hørende gode, funksjonelle kontorer, arbeidsplasser og lokaler som dekker både behovet for arbeidsro og for samhandling med kollegaer og studenter.

-Covid-situasjonen har aktualisert debatten om et mer fleksibelt arbeidsliv. Vi hilser her velkommen muligheten til frivillig å kunne avtale å velge bruk hjemmekontor når det er behov for dette, og at arbeidsgiver legger godt til rette for dette og også tilbyr individuelle tilpasninger. Men vi er som vi understreker over samtidig også opptatt av at dette ikke skal føre til dårligere arbeidsvilkår for den enkelte ved arbeid på campus. Campus skal være normalarbeidsstedet, og det fordrer at arbeidsplassen er godt tilrettelagt for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

  • Del denne siden: