Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Rettigheter for stipendiater og postdoktorer

(02.04.20) Forskerforbundet mottar mange fortvilte henvendelser fra stipendiater og postdoktorer som nå blir forsinket i arbeidet. Vi sendte 25. mars et brev til Kunnskapsdepartementet med krav om midlertidige, nasjonale retningslinjer som sikrer forlengelse for stipendiater og postdoktorer som rammes av koronapandemien.

IN ENGLISH: Your rights as a PhD candidate / postdoctoral fellow

Stipendiater og postdoktorer kan rammes på forskjellige måter av koronaviruset og tiltakene myndighetene nå iverksetter, enten man selv blir smittet og syk, eller man blir hindret fra normal progresjon fordi man må utføre omsorgsarbeid, sitter i karantene eller på annet vis ikke har tilgang til nødvendig forskningsinfrastruktur.

Stipendiater og postdoktorer er åremålsansatte på spesielle vilkår med formål å fullføre doktoravhandling eller kvalifiseringsarbeidet innenfor en avtalt tidsperiode. Ansettelsesvilkårene er derfor formulert slik at de ansatte skal sikres forlengelse ved sykdom og annet legitimert fravær av en viss varighet. Les mer her: §2-3 Permisjoner og forlengelse av ansettelsesperioden.

Ansettelsesforskriften (og tilsvarende nasjonale regler for ansatte utenfor staten og universitets- og høyskolesektoren) dekker ikke alle slike eventualiteter. Den sikrer imidlertid at man får automatisk forlengelse ved legemeldt sykdom som varer i 14 dager eller mer, for egen del eller for barn man har omsorg for.

Også kortvarige sykefravær kan ved noen institusjoner gi adgang til forlengelse dersom disse samlet utgjør 14 dager eller mer, så det viktige er å dokumentere alt fravær.

Det heter videre i den nasjonale ansettelsesforskriften (§2-3 (6)):

For stipendiat kan ansettelsesorganet i særskilte tilfeller gi forlengelse av ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen. Slike forhold kan være særlige omsorgsbelastninger og uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke kan lastes stipendiaten. Når slike forhold medfører forsinkelse, kan det gis forlengelse av ansettelsesperioden, forutsatt at stipendiaten vil kunne fullføre doktorgradsutdanningen innen forlengelsestidas utløp.

Dersom du av ulike grunner ikke får jobbet med doktorgrads- eller kvalifiseringsarbeidet nå, anbefaler vi deg å registrere og dokumentere det og søke forlengelse.

Vi tar det for gitt at myndigheter og arbeidsgivere legger formålet med ansettelsesvilkårene til grunn og vil vise fleksibilitet og sikre forlengelse der stipendiater og postdoktorer er blitt reelt hindret sin naturlige progresjon.

Forskerforbundet mottar mange fortvilte henvendelser fra stipendiater og postdoktorer som blir forsinket i arbeidet som følge av koronapandemien. Leder Guro Elisabeth Lind ber Kunnskapsdepartementet finne en løsning som sikrer forlengelse for alle som trenger det. Vi sendte 25. mars et brev til Kunnskapsdepartementet med krav om midlertidige, nasjonale retningslinjer som sikrer forlengelse for stipendiater og postdoktorer som rammes av koronapandemien.

Kunnskapsdepartementet svarte på brevet 1. april:

«Kunnskapsdepartementet mottar henvendelser om dette fra ulike aktører. Som et første steg har vi bedt Universitets- og høgskolerådet (UHR), i samarbeid med relevante aktører, om en vurdering av omfanget av utfordringene, også for stipendiater som er ansatt andre steder enn ved universiteter og høyskoler, eksempelvis institutter. Vi har også bedt UHR om å vurdere behov for midlertidige endringer i forskriften. Vi ønsker en god dialog om dette fremover, også for å vurdere omfanget og konsekvenser dette får.»

Utfyllende informasjon

Forskriften hjemler forlengelse som følge av permisjoner den ansatte har krav på etter lov eller tariffavtale.

Både egenmelding og sykemelding er lovfestet i folketrygdloven kapittel 8. Antall egenmeldingsdager er i utgangspunktet 3, men IA bedrifter har 8 og regelverket åpner for at dagene kan gjelde hele arbeidsgiverperioden på 16 dager. De første 3 egenmeldingsdagene krever ikke sykemelding, men hvis arbeidstaker er borte ut over de 3 dagene kan arbeidsgiver kreve legeattest/sykemelding. I disse koronatidene har myndighetene har oppfordret arbeidsgivere til å akseptere for utvidelse av egenmeldingsdager til 16 og de har sagt at de ønsker å fjerne bestemmelsen om at arbeidsgiver kan kreve sykemelding når arbeidstaker er borte ut over 3 dager.

Karantene og isolering er forskriftsfestet i ekstraordinært statsråd 15. mars i år.

Karantene gjelder for de som har vært i nær kontakt med en som er bekreftet smittet. Dersom den ansatte ikke kan jobbe hjemmefra åpner myndighetene for at egenmeldingsdager kan benyttes. Den ansatte må spørre arbeidsgiver om det er greit, dvs. avtale dette med arbeidsgiver.

Isolasjon gjelder for de som er bekreftet smittet. De som er isolert kan ha rett til sykepenger. Myndighetene har oppfordret arbeidsgiver til å akseptere egenmelding i inntil 16 dager for de som ikke har krav på sykepenger. Den ansatte må spørre arbeidsgiver om det er greit å bruke egenmelding, dvs. avtale dette med arbeidsgiver.

Omsorgsdager er lovfestet permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-9. Myndighetene har åpnet for at omsorgsdager kan brukes av foreldre som må være hjemme med barn som følge av stengte barnehager og skoler. Les mer om dette her.

På denne bakgrunn legger vi til grunn at egenmelding og omsorgspermisjon gir rett til forlengelse i tråd med forskriften.

Artikkel oppdatert torsdag 2. april (svar fra KD).

  • Del denne siden: