Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2011)

(04.11.11) Forskerforbundets Hovedstyre avholdt styremøte 27. oktober. Lønnspolitisk strategi, nytt arbeidsprogram 2013-2015 og evaluering av de fagpolitiske foreningene var blant sakene på dagsorden.

Utkast til nytt arbeidsprogram 2013-2015 tas opp til ny gjennomgang på Hovedstyrets møte 15. desember 2011. Deretter sendes utkastet på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger. 

Hovedstyret besluttet å be lokallag og fagpolitiske foreninger om å gi innspill til Forskerforbundets krav til Unio i forbindelse med tariffoppgjøret 2012 i statlig sektor og Virke (tidl. HSH). Frist for å sende innspill er satt til 9. desember 2011.

Hovedstyret fattet følgende vedtak om Forskerforbundets fagpolitiske foreninger:

"Dagens ordning med fagpolitiske foreninger opprettholdes i sin nåværende form. Foreningenes viktigste oppgave er å være ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundet sentralt, samtidig som Forskerforbundet sentralt i større grad enn i dag må innhente innspill fra foreningene i saker der foreningene har spesialkompetanse. 

Hovedstyret ber om at det legges opp til en ordning med tilbakerapportering etter avholdte fagpolitiske seminarer finansiert med sentrale midler. 

Det gjøres ingen endringer i finansieringsform.

Hovedstyret ber sekretariatet ta kontakt med de foreninger som ikke har vist noen aktivitet de siste årene. Disse informeres om at dersom de heller ikke viser aktivitet i løpet av 2012 vil de formelt bli nedlagt."