Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (juni 2010)

(18.06.10) Forskerforbundets Hovedstyre har drøftet bruken av "særlig uavhengig stilling", midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren og produksjon av studiepoeng uten fullfinansiering.

På Hovedstyrets møte i Bergen 9. og 10. juni ble også Forskerforbundets prioriteringer og krav til årets justeringsoppgjør i staten vedtatt. Justeringsforhandlingene skal foregå 28. og 29. juni.

Hovedstyret behandlet også søknader om OU-midler fra lokallag og foreninger i staten, og det ble tildelt til sammen 2,3 millioner kr til lokal tillitsvalgtopplæring høsten 2010. Forskerforbundets regnskap for 2009 ble godkjent og et justert budsjett for 2010 ble vedtatt.

Særlig uavhengig stilling

Hovedstyret fattet følgende vedtak om bruken av bestemmelsen "særlig uavhengig stilling" for vitenskapelig ansatte:

Lokale arbeidsgivere har kategorisert store grupper vitenskapelig ansatte som innehavere av særlig uavhengig stilling for å unngå innføring av tidsregistrering.

Forskerforbundet vil bestride arbeidsgivers rett til ensidig å gjøre dette. Forskerforbundets standpunkt er at den form for tidsregistrering som gjøres per i dag i form av arbeidsplaner, undervisningsregnskap, publiserings-/formidlingsregnskap og lignende er tilstrekkelig for å dokumentere arbeidstid. Forskerforbundet vil iverksette en dialog med våre lokale tillitsvalgte for å sikre at det ikke skjer en omgjøring av arbeidskontraktene.

Forskerforbundet arbeider for å få gjennomslag for Hovedstyrets vedtak mot tidsregistrering (sak 88/09) ved å følge opp saken overfor departementene og Riksrevisjonen.

Midlertidig tilsetting

Hovedstyret fattet følgende vedtak om bruken av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren:

  1. Bruken av midlertidig tilsetting blant gruppene undervisnings- og forskningsstillinger og blant gruppen saksbehandler-/utrederstilling i statlig universitets- og høyskolesektor må reduseres vesentlig.
  2. Bruken av timelærere og korttidsansettelser ved for eksempel arkeologiske utgravninger må begrenses.
  3. Kunnskapsdepartementet må bruke styringsdialogen til å ta opp institusjonenes praksis angående midlertidig tilsetting.
  4. Praksis og nivå for bruken av midlertidig tilsetting skal behandles som drøftingssak i IDF-møtene ved institusjonene. Misbruk av adgangen til å tilsette midlertidig, det vil si ulovlig midlertidig tilsetting, må ikke forekomme. Dette gjelder også stipendiat- og postdoktorstillingen.
  5. Lovverket må endres for å stramme inn adgangen til midlertidig tilsetting.

Studiepoengproduksjon på marginalen

Hovedstyret fattet følgende vedtak:

  1. Universitetene og høyskolene produserer langt flere studiepoeng enn de får finansiering for. Dette medfører dårligere studiekvalitet og arbeidsvilkår for de ansatte. Forskerforbundet vil arbeide for at institusjonene bringer produksjonen av studiepoeng i samsvar med bevilgningene over statsbudsjettet.
  2. Søkningen til høyere utdanning vil holde seg rekordhøy i årene som kommer. Forskerforbundet vil arbeide for at antallet fullfinansierte studieplasser økes i tråd med det reelle behovet.