Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (januar 2014)

(12.02.14) Forskerforbundets Hovedstyre har oppnevnt et ekspertutvalg som skal gjennomgå finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren.

På sitt møte 30. januar 2014 har Hovedstyret også vedtatt prioriterte arbeidsoppgaver for 2014, drøftet krav til hovedtariffoppgjøret 2014 og drøftet aktuelle tiltak for pensjonistmedlemmer i Forskerforbundet. Det ble også foretatt en nyoppnevning til Opphavsrettsutvalget.

Ekspertutvalg for gjennomgang av finansieringsordningen i universitets- og høyskolesektoren

Utvalget har fått følgende mandat:

Ekspertutvalget skal avgi en anbefaling til Hovedstyret om hvordan finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren bør være sett fra de ansattes perspektiv.

I en slik anbefaling bør finansieringssystemet blant annet drøftes i forhold til:

  • Kvalitet i høyere utdanning med bedre oppfølging av studentene og redusert frafall
  • Kvalitet i forskningen og bedre muligheter til å nå opp i Horisont 2020.
  • Gode arbeidsvilkår preget av langsiktighet for de ansatte og faglig virksomhet.
  • Balansen mellom faglig bredde og spiss, herunder å sikre nysgjerrighetsdreven forskning.
  • Hensynet til best mulig arbeidsdeling og samarbeid mellom universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak.
  • Bedre samarbeid med samfunnet for øvrig om utdanning, forskning og innovasjon.

I tillegg kan ekspertutvalget i løpet av perioden bli rådspurt om aktuelle problemstillinger i tilknytning til finansieringsordningen som måtte dukke opp i det politiske ordskiftet underveis.

Ekspertutvalget må sette seg inn i Forskerforbundets eksisterende politikk, men er ikke bundet av den i sine innspill.

Ekspertutvalget oppnevnes for et år, med funksjonstid frem til 31.01.15. Ekspertutvalget opprettes som et rådgivende organ til Hovedstyret. Utvalget avgjør selv sin arbeidsform. Generalsekretæren yter sekretærbistand.

Som medlemmer i utvalget oppnevnes:

Professor Steinar Vagstad, Universitetet i Bergen
Assisterende universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, Universitetet i Agder
Professor Ole Gjølberg, NMBU
Professor Jørgen Amdam, Høgskolen i Volda

 

Opphavsrettsutvalget

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad går etter eget ønske ut av utvalget. Som nytt medlem er oppnevnt førsteamanuensis Monica Viken, Handelshøyskolen BI.

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg består dermed av:

(funksjonstid 1/1-31/12 2014)

Professor og advokat Olav Torvund (leder), Universitetet i Oslo
Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet
Professor Helge Rønning, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Monica Viken, BI

  • Del denne siden: