Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kriterier for opprykk ved lokale forhandlinger

Eksempel Universitetet i Oslo. Teknisk administrative stillinger.

Lønnspolitikken skal støtte opp under behovet for å rekruttere og beholde høyt kvalifisert teknisk- administrativt personale. Skal UiO være et attraktivt arbeidssted for disse gruppene må den generelle målsettingen være at lønnsnivå reflekterer oppgaver og kompetanse.

Partene legger til grunn at bibliotektjenester, administrative-, tekniske-
og driftsmessige tjenester bidrar til å fremme UiOs mål.

Drift og utvikling av UiOs virksomhet er avhengig av en teknisk-administrativ stab som bidrar til et høyt servicenivå, effektivitet, kvalitet og profesjonalitet. Lønnsvurdering innenfor teknisk-administrative stillinger skal ta utgangspunkt i den enkelte arbeidstakers kompetanse og innsats i forhold til dette.

Bruk av lønnsmekanismer skal stimulere til høyt kvalifisert administrativ forvaltning, og til tekniske tjenester som bidrar til sterke forsknings-miljøer. Svært mange ansatte innen såvel tekniske som administrative stillinger opererer i grenselandet mellom teknisk-administrativ og faglig virksomhet, hvor oppgavene er tett integrert i primærvirksomheten. Slike funksjoner krever solid faglig innsikt i tillegg til ren teknisk, henholdsvis administrativ kompetanse, og lønnsvilkår skal da gjenspeile dette.

Andre viktige støttetjenester er knyttet til drift av UiOs areal og bygningsmasse. Bidrag til gode driftsmessige servicefunksjoner, effektiv drift av bygninger og tekniske anlegg skal kompenseres med lønnsnivå som reflekterer driftspersonalets kompetanse og innsats.

Innplassering av teknisk/administrative stillinger skal for øvrig være
forankret i "Rettledende stillingsbeskrivelse og kvalifikasjonskrav for
teknisk/administrative stillinger ved UiO". Rettledende stillings-beskrivelse skal ligge til grunn ved utforming av stillingsstruktur, kunngjøring av ledige stillinger, lønnsfastsetting ved tilsetting og når arbeidsgiver fremmer krav ved lokale forhandlinger.

Vurdering av den enkelte ansattes lønnsnivå skal være forankret i de
premisser som fremgår under pkt 1 ”Generelle lønnspolitiske prinsipper” - se særlig 5. og 6. avsnitt For øvrig skal det tas utgangspunkt i følgende kriterier:

 • ansvars/oppgavenivå og arbeidsutførelse
 • oppgaver som krever høy grad av spesialisering
 • bredde og/eller kompleksitet i oppgave/ansvarsområde
 • oppgaver som befinner seg i avdelingsvise grensefelt og forutsetter særlig
  grad av samhandling
 • nøkkelfunksjoner knyttet til koordinering og tilrettelegging
 • utvikling av jobbens innhold
 • initiativ, selvstendighet, fleksibilitet i arbeidet
 • relevant utvikling/oppgradering av egen kompetanse
 • arbeidserfaring
 • utvikling av kvalitet på tjenestene
 • samspill med vitenskapelig personale og bidrag til fagutvikling
 • rådgivning/veiledning, for eksempel i forbindelse med kompetanseoppbygging
 • tilrettelegging for kommunikasjon, samarbeid, kreativitet og godt
  arbeidsmiljø
 • tillitsverv, deltakelse i styringsorganer, interne og eksterne utvalg og
  arbeidsgrupper
 • annen innsats som bidrar til utvikling av organisasjonen og/eller
  fellesskapet