Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lønnskriterier

Veiledende kriterier for lønnsplassering av bibliotekarstillinger.

Innledning
Forskerforbundets Bibliotekforening (FBF) har utarbeidet et sett kriterier til bruk ved innplassering av bibliotekfaglige stillinger. Kriteriene er allerede implementert ved flere av våre universitet og høgskoler. Kriteriene skal også være et redskap for FBFs medlemmer når de skal utarbeide egne kriterier tilpasset den enkelte institusjons særpreg.

Vi har utformet kriterier for de aktuelle kodene innen lønnsplan 90.205 Bibliotekar. Bruken av de forskjellige kodene vil variere fra arbeidssted til arbeidssted, og vi har derfor valgt å utforme generelle kriterier. Vi har forsøkt å gi åpning for fleksibilitet innenfor kriteriene, og håper at de vil kunne benyttes ved de fleste av FBF-medlemmenes arbeidssteder.

Med bibliotek mener vi i det følgende bibliotek, læringssenter, informasjons- og dokumentasjonssenter og arkiv.

Denne beskrivelsen av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for bibliotekfaglige stillinger kan danne grunnlag for arbeidet med stillingsstruktur, bemanningsplaner og brukes i forbindelse med utlysing av stillinger. Dokumentet kan også legges til grunn ved vurdering av lønnsopprykk.

De veiledende kriteriene skisserer basisoppgaver, ansvarsnivå og kvalifikasjonskrav knyttet til de ulike stillingskodene, og disse beskrivelsene skal ligge til grunn ved utforming av kunngjøringstekster. Det innebærer blant annet at kvalifikasjonskrav i kunngjøringstekster skal samsvare med basiskrav angitt for de respektive stillingene. Dokumentet gir generelle beskrivelser av de mest brukte stillingskodene på bibliotekarlønnsplanen i fagbibliotek.

Valg av stillingskode
FBF har foretatt en bevisst differensiering knyttet til oppgave- og ansvarsnivå for kodene innen hver stillingsgruppe.

Som illustrasjon nevnes grensedragning mellom bibliotekar i SKO 1410 og spesialbibliotekar i SKO 1515. Arbeidsoppgaver knyttet til stillinger plassert i SKO 1410 er ofte rutinepregede og knyttet til forhåndsdefinerte løsninger, mens oppgaver i SKO 1515 ofte vil forutsette skjønnsutøvelse og selvstendig arbeid. Valg av stillingskode kan være forankret i denne typen vurderinger.

Det utslagsgivende ved valg av stillingskode vil være hva som utgjør hovedvekten av oppgaver, eller stillingens grunnpreg. Etter vår oppfatning bør en offensiv utnyttelse av lønnsalternativene innenfor koden tilstrebes.

Bibliotekarstillinger

Bibliotekar (l.pl. 90.205) SKO 1410
Stillingsinnhold:
Bibliotekar SKO 1410 benyttes innenfor ordinært bibliotekfaglig arbeidsområde med mer rutinepregete oppgaver knyttet til forhåndsdefinerte løsninger.

Kvalifikasjonskrav:
Bibliotekar på universitet/høgskolenivå eller tilsvarende. Ved tilsetting i Bibliotekar kode 1410, kommer godskrivingsregel nr. 2 til anvendelse.

Kommentar:
Etter FBFs vurdering bør minimum alternativ lønnsstige benyttes.

Spesialbibliotekar (l.pl. 90.205) SKO 1515
Stillingsinnhold:
Stillingen som spesialbibliotekar SKO 1515 innebærer krever spesialisering innen fagfeltet med oppgaver som ofte forutsetter skjønnsutøvelse og selvstendighet. Dette kan omfatte arbeid med fagsamlinger og tjenestetilbud.

Arbeidsoppgavene kan eksempelvis være knyttet til:

 • publikumsrettet virksomhet 
 • opplæring og undervisning
 • katalogisering
 • interbiblioteklån
 • tilrettelegging og oppdatering av elektroniske tjenestetilbud
 • samlingsutvikling
 • indeksering

Kvalifikasjonskrav:
Bibliotekar på universitet/høgskolenivå eller tilsvarende. Relevant bibliotekfaglig praksis og erfaring vil bli tillagt vekt.

Hovedbibliotekar (l.pl. 90.205) SKO 1077
Stillingsinnhold:
Stillingen som hovedbibliotekar kan tillegges ledelse av bibliotek/-avdeling, eller krevende oppgaver som forutsetter høy grad av kompetanse.

Ledelse kan blant annet innebære faglig og administrativt driftsansvar, personal- og økonomifunksjoner, kvalitetssikring av oppgaver, prosjektledelse og ansvar for utvikling av kompetanse, samlinger og tjenester.

Kompetansen kan eksempelvis være knyttet til: 

 • publikumsrettet virksomhet
 • opplæring og undervisning
 • katalogisering
 • interbiblioteklån
 • tilrettelegging og oppdatering av elektroniske tjenestetilbud
 • samlingsutvikling
 • indeksering

For øvrig kan oppgavene inkludere faglig og administrativt ansvar for læringssentre.

Kvalifikasjonskrav:
Bibliotekar på universitet/høgskolenivå eller tilsvarende. Er stillingen tilknyttet spesielle fagmiljøer kan det stilles krav om relevant utdanning, arbeidserfaring, og/eller lederkompetanse.

Spesielt
Bibliotek med eneansvarlig bibliotekar:
Eneansvarlige bibliotekarer og bibliotekarer med ansvar for komplekse enheter plasseres i SKO 1077 Hovedbibliotekar.

Avdelingsledere ved universitets- og høgskolebibliotek:
Bibliotekledere for avdelinger ved universitet- og høgskolebibliotek bør plasseres i kode 1077 Hovedbibliotekar. For videre innplassering i koden bør det legges vekt på budsjettets størrelse, type studenter og antall vitenskapelig ansatte.

Ved større komplekse avdelinger kan Seksjonssjef (l.pl. 90.100), SKO 121 også benyttes. Stillingen som seksjonssjef er tillagt lederfunksjoner, overordnede administrative oppgaver og fagansvar på avdelingsnivå.

Krav til tilleggsutdanning:
Dersom kunngjøringen inneholder krav om utdanning utover bachelornivå i bibliotek- og informasjonsvitenskap, plasseres stillingen i SKO 1077 Hovedbibliotekar.

Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra HiOA/Bibliotek-, arkiv-, og informasjonsfag eller fra UiT:
Kandidater som er utdannet fra fra masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra HiOA/ABI eller dokumentasjonsvitenskap fra UiT eller tilsvarende skal minimum lønnes i SKO 1077 Hovedbibliotekar alternativ innplassering eller SKO 1199 Universitetsbibliotekar.

For oppdatert informasjon om stillingskoder og lønnstrinn, se Forskerforbundets lønnssider

Revidert av FBFs styre november 2016 etter hovedtarifforhandlingene .