Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vedtekter

Vedtekter for Forskerforbundets bibliotekforening (FBF)

VEDTEKTER FOR FBF I HENHOLD TIL VEILEDENDE MAL FOR FORENINGSVEDTEKTER UTARBEIDET AV ET UTVALG UNDER FORSKERFORBUNDET.

§ 1 Formål

Forskerforbundets fagbibliotekarforening har som formål

 • å ivareta interessene til Forskerforbundets bibliotekfaglige medlemmer med hensyn til utviklingen i det bibliotekfaglige miljøet
 • arbeide for å fremme utviklingen av gode bibliotek- og informasjonstjenester innen høgre utdanning og forskning
 • bistå Forskerforbundet sentralt i høringssaker vedrørende bibliotekfaglige spørsmål
 • samordne synspunkter vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for bibliotekarer i Forskerforbundet
 • arbeide for gode utdanningsmuligheter, inklusive etter-og videreutdanningstilbud i bibliotek- og informasjonsfagene
 • arbeide for en høy faglig standard i utøvelsen av bibliotekfaglige oppgaver

§ 2 Medlemskap

Som medlemmer i foreningen kan opptas medlemmer av Forskerforbundet som innehar en bibliotekfaglig stilling.

§ 3 Foreningens plass innen Forskerforbundet

Foreningens plass innen Forskerforbundet og foreningens myndighet fremgår av Forskerforbundets vedtekter.

Foreningen er representert i Forskerforbundets representantskapsmøte.

Alle henvendelser fra foreningen til andre fagorganisasjoner eller offentlige myndigheter skal som hovedregel ekspederes gjennom Forskerforbundets sekretariat. Foreningen kan opptre på vegne av Forskerforbundet når hovedstyret har gitt fullmakt til dette.

§ 4 Organer

Årsmøte

Foreningens øverste interne organ er årsmøtet.

Følgende saker skal behandles av årsmøtet:

 1. Beretning om styrets virksomhet.
 2. Revidert regnskap.
 3. Foreningens arbeidsprogram.
 4. Kontingent og budsjett.
 5. Valg av styre.

Årsmøtet trer ordinært sammen en gang hvert år

Innkalling til årsmøtet skal skje med minst åtte ukers varsel. Minst fire uker før årsmøtet skal styret sende forslag til dagsorden og så vidt mulig, en sammenfattende redegjørelse for de saker som er oppført. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til styret senest seks uker før møtet. Saker som foreslås tatt opp etter denne tid kan bare behandles dersom 2/3 av årsmøtet bifaller det.

Dersom styret eller 1/3 av årsmøterepresentantene skriftlig krever det, skal årsmøtet sammenkalles til ekstraordinært møte. Ekstraordinære møter innkalles med minst en ukes varsel. Kun saker som ved innkalling er satt på dagsorden kan behandles.

Vedtak fattes med simpelt flertall der annet ikke er fastsatt.

Styre

Foreningens styre er det øverste interne organ mellom årsmøtene. Styret består av leder og fire styremedlemmer, samt et varamedlem, som velges for ett år av gangen og konstituerer seg selv med leder og fire styremedlemmer.

Styret skal lede foreningen i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf og arbeidsprogram.

Styret forbereder årsmøtet med de saker som skal behandles der.

Styret er beslutningsdyktig når minst to styremedlemmer er tilstede.

Ved valg av leder kreves absolutt flertall blant de tilstedeværende representanter. Oppnås det ved annen gangs votering fremdeles ikke absolutt flertall for en kandidat, foretas bundet omvalg mellom de to som ved siste votering fikk flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning." I samsvar med malen skal altså leder velges separat.

Lokale grupper/Sektororganer

Det kan opprettes lokale grupper ved det enkelte arbeidssted, dersom medlemmene på det enkelte arbeidssted ønsker det

Også der det er opprettet lokale grupper skal alle henvendelser til lokal arbeidsgiver rettes gjennom Forskerforbundets lokallag.

§ 5 Foreningsvedtekter

Foreningens vedtekter og endringer av disse vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

Vedtektene kan ikke stride mot Forskerforbundets vedtekter eller formål og skal være godkjent av Forskerforbundets hovedstyre for de kan gjøres gjeldende.

§ 6 Foreningskontingent

Foreningens årsmøte fastsetter foreningskontingenten og bestemmer hvordan den skal innkreves. Foreningskontingenten kommer i tillegg til kontingenten til Forskerforbundet.

§ 7 Oppløsning

Oppløsning av foreningen skjer etter følgende prosedyre: Først må det gjøres vedtak på et ordinært årsmøte med et flertall på 2/3. Deretter må årsmøtets vedtak godkjennes av minst en tredel av avgitte stemmer ved uravstemning.