Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Økonomiutvalget

Representantskapet høsten 2018 vedtok å oppnevne et utvalg til å se nærmere på Forskerforbundets økonomiske struktur.

Sammensetning:

Ann Cecilie Bergene, NIFU (leder)
Kari Alver, Folkehelseinstituttet
Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole
Ole Gjølberg, NMBU

Fra sekretariatet: Marit Sletner (fagansvarlig økonomi) og Joar Flynn Jensen (organisasjonssjef)

Mandat:

Utvalget skal se nærmere på forbundets økonomiske struktur og komme med forslag for å styrke og videreutvikle organisasjonen og sikre nødvendig finansiering av aktivitet og fordeling i et lengre perspektiv. Til grunn for utvalgets arbeid ligger forbundets målsetting om å være ledende innen sine sektorer i et lengre perspektiv.

Utvalget skal spesielt vurdere om fordelingen av lokallagsrefusjonen er innrettet riktig for å oppnå forbundets målsetting, eller om det bør innføres en annen fordeling. Til grunn for utvalgets arbeid skal det også ligge en gjennomgang av kostnadsveksten i forbundet og en forutsetning om at denne skal følge en nøktern og bærekraftig linje.

Utvalget skal bestå av 3 utvalgsmedlemmer og en leder, hvor den ene av utvalgsmedlemmene ikke skal ha direkte tilknytning til forbundet, men ha en særskilt kompetanse på temaet som utvalget skal vurdere. Dette for å sikre ulike perspektiver inn i utvalgets arbeid. I tillegg skal sekretariatet bistå med 2 personer hvor den ene er fagansvarlig på økonomi.

Utvalget skal levere sin rapport til Hovedstyret innen 1. mai 2020 slik at rapporten organisatorisk kan behandles i god tid før neste representantskap. Hovedstyret legger fram en innstilling på neste representantskapsmøte.

RM2018 sak 7E (16.-17.10.18)
HS-sak 37/19 (06.05.19)

Utvalget leverte sin rapport til Hovedstyret 31. mai 2020. Hovedstyret behandlet rapporten på styremøte 12. juni 2020 og vedtok plan for videre organisatorisk behandling.

  • Del denne siden: