Vårens vakreste…

Av Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Forskerforbundet. Innlegg i Forskerforum nr. 2/2018.

Hilde Gunn AvløypHovedtariffoppgjøret 2018 står foran oss med kompliserte utfordringer. I år inkluderer det ikke bare penger, men også forhandlinger om et modernisert tariff- og forhandlingssystem i staten, fritid- og arbeidstid er utfordret på enkelte tariffområder, og ikke minst foregår det nå forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjonsordning mellom hovedorganisasjonene og regjeringen.

Fjorårets ramme for oppgjøret var på om lag 2,4 prosent. Årets prognoser viser en forsiktig oppgang i økonomien, og både Finansdepartementet og SSB antyder en ramme på oppgjørene på 3 prosent. TBU leverer sin rapport i slutten av februar, men antagelsene så langt er et overheng på 1,5 i staten, 1,8 i KS og 0,9 i Oslo kommune.

Modernisert tariff- og forhandlingssystem i staten er et arbeid som har gått over flere år, men som er forutsatt ferdigforhandlet i årets oppgjør. Det har vært tema i flere ulike tariffkonferanser og seminarer i forbundets regi. Hovedstyret nedsatte i fjor en arbeidsgruppe som ser på ulike modeller og elementer. De blir en viktig rådgivende gruppe når hovedstyret skal sette endelige krav til hovedoppgjøret i staten.

Statens personaldirektør har besøkt tariffmotpartene siden i høst og fremlagt arbeidsgiverne i staten sine overordnede føringer for ny modell – kalt målbilde;

«Arbeidsgiverpolitikken bygger på forvaltningsverdiene, og skal bidra til at staten er en moderne og attraktiv arbeidsgiver, som kan rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere og løse sitt samfunnsoppdrag.»

I presiseringen av innholdet er statens personaldirektør klar på at de ønsker en forenkling. Videre merker vi oss at de ønsker en kombinasjon mellom sentrale standarder og større lokale fullmakter. For Unio og Forskerforbundet er fordeling mellom sentralt generelt tillegg og en lokal pott av en viss størrelse interessante momenter å jobbe videre med.

Offentlig tjenestepensjon ble bevart som bruttoordning i 2008/9. Levealdersjusteringen fra folketrygden ble imidlertid innført – og denne lar seg ikke reversere. Levealdersjusteringen gir store utslag på de yngre kullene. I tillegg vil uttaksreglene i offentlig tjenestepensjonsordning medføre at de yngre i stadig økende grad må arbeide lenger enn jevnaldrende som tar ut privat tjenestepensjonsordning.

Partene i arbeidslivet er derfor enige om at den offentlige tjenestepensjonsordningen må endres, men ikke om hvordan de vanskelige spørsmålene skal løses. Regjeringen og hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har blitt enige om en prosess som skal sikre at hovedinnholdet og de viktigste punktene i ny tjenestepensjonsordning kan tas inn i de ulike offentlige tariffoppgjørene og gi mulighet til uravstemning.

Alle disse spørsmålene vil være tema på Forskerforbundets tariffkonferanse 6. og 7. februar. Jeg håper så mange som mulig av våre sentrale og lokale tillitsvalgte har mulighet til å delta og sikre at medlemmenes interesser står i fokus når det kompliserte puslespillet i hovedoppgjøret skal vedtas natt til 1. mai.