Tillit

Av Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Forskerforbundet.Innlegg i Forskerforum nr. 10/2018.

Hilde Gunn Avløyp«Tillit er menneskets følelse av at andres godhet, ærlighet og dyktighet er å stole på. Tillit medfører ofte en overføring av makt til en person eller til et system, makt til å handle på mine vegne, til mitt beste.» (Per Fugellis artikkel i Sykepleien 20. juni 2011.)

Tillit mellom mennesker og til institusjoner er viktig og et grunnleggende trekk ved vår samfunnsmodell. Tillit fra enkeltpersoner til behandlerne man er avhengig av, som Fugelli omtaler i sin artikkel, er viktig, men også den «store» tilliten: til hverandre og til institusjoner i samfunnet som representerer makt og forvalter felles interesser.

Respons Analyse la for første gang frem «Tillitsbarometeret» under Arendalsuka i august. Det er deres intensjon å følge opp med årlige undersøkelser. Hensikten er å forsterke Arendalsuka som arena for debatten om demokratiets utvikling.

Barometeret måler hvilken tillit folk flest har til ulike samfunnsinstitusjoner i Norge. Det måler også om de samme samfunnsinstitusjonene oppfattes som viktige for demokratiet, og om de er kanaler som den enkelte ville bruke for å få frem sine synspunkter.

Institusjonene som oppnår høyest tillit, er norske ideelle organisasjoner. Totalt 87 prosent av respondentene gir score på 6 eller høyere (der skalaen går fra 1 ingen tillit – til 10 full tillit). Stortinget scorer noe lavere på tillit, 70 prosent, men høyt på viktighet. Totalt 92 prosent svarer at Stortinget er viktig for demokratiet i landet.

Det kan være verdt å merke seg at Regjeringen ligger på femteplass på tillitslisten. Totalt 60 prosent oppgir at de har tillit til Regjeringen, til tross for at hele 88 prosent mener at den er viktig for demokratiet i landet. Når man spør om hvilke samfunnsinstitusjoner man ville bruke for å fremme sine egne synspunkter, oppgir 44 prosent at de vil bruke representanter i regjeringsapparatet.

Tillitsbarometeret inkluderer også sosiale medier som en av samfunnsinstitusjonene som måles. Disse får lav karakter på tillit, kun 15 prosent, men noe høyere på viktighet for demokratiet, 35 prosent. Til tross for svært lav tillit og relativt lav viktighet, oppgir likevel totalt 54 prosent at de ville brukt sosiale medier for å fremme egne synspunkter.

Gjennomgående scorer arbeidstakerorganisasjonene høyere i målingene enn arbeidsgiversiden. Totalt oppgir 69 prosent at de har tillit til arbeidstakerorganisasjonene. Dette er noe høyere enn tilliten til arbeidsgivernes representanter, som ligger på 61 prosent. På spørsmålet om viktighet oppgir hele 75 prosent at arbeidstakerorganisasjonene er viktige for demokratiet, og 61 prosent at de ville brukt dem for å fremme egne synspunkter.

Nærmere analyse av målingene er nødvendig for å skape et mer nyansert bilde, men tilliten til fagbevegelsen og viktigheten av den er i 2018 gjennomgående høy. Men tillit er et skjørt produkt og forutsetter at den behandles i tråd med forutsetningene. Jeg lener meg til et sitat av Bertolt Brecht og sier at «Tillit skapes ved at den tas i bruk».

Om tillit mistes, er den så uendelig vanskelig å gjenskape. Vi må forvalte den vel.