Nærings-ph.d. bidrar til mer samarbeid mellom næringsliv og akademia

NIFUs evaluering av nærings-ph.d.-ordningen viser at den fungerer godt. Deltakerne er fornøyd med ordningen, og intensjonene med den ser ut til å bli oppfylt.

Article Image

Illustrasjonsbilde

NIFU anbefaler imidlertid at Forskningsrådet fortsetter profileringsarbeidet, spesielt overfor universiteter og høgskoler der ordningen er relativt ukjent. Gjøres ordningen mer kjent blant lærestedene, vil dette kunne utløse flere søknader.

Med midler fra Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet iverksatte i 2008 Norges forskningsråd et femårig prøveprosjekt der det ble åpnet for at ansatte i bedrifter skulle gis anledning til å gjennomføre doktorgradsutdanning, såkalt nærings-ph.d. Prosjektene skal bidra til økt forskningsinnsats og økt langsiktig kompetanseoppbygging i næringslivet, økt forskerrekruttering til næringslivet og en styrking av samspillet mellom næringslivet og akademia.

På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU evaluert ordningen for å undersøke om intensjonene med den ser ut til å bli oppfylt.

Les mer hos NIFU

NIFU-rapport 2/2013 "Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen"

Les også:

Doktorgrad i bedriften får gode skussmål (Kunnskapsdepartementet)