Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskning og høyere utdanning ikke prioritert av regjeringen

Forskerforbundet konstaterer at regjeringen ikke benytter muligheten til å korrigere kursen i forskning og høyere utdanning i revidert nasjonalbudsjett.

07.05.2013

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

(Forskerforbundets leder Petter Aaslestad) Foto: Erik Norrud

Det er positivt at Regjeringen foreslår å gi 112 mill kroner til universitets - og høyskolebygg samt 100 mill kroner til studentboliger, men behovene for bygg og vedlikehold er store i sektoren. Norges forskningsinnsats er fortsatt svakest i Norden og regjeringen har ikke avklart om Norge skal delta i EU's neste rammeprogram Horisont 2020.

- Etter åtte år i posisjon etterlater regjeringen seg en forskningssektor der mer enn hver fjerde studieplass mangler grunnbevilgning og bruken av midlertidighet er mer enn dobbelt så høy som i arbeidslivet for øvrig, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

Forskerforbundet etterlyser oppfølging av Regjeringens tidsbruksundersøkelse av ansatte i høyere utdanning. Undersøkelsen viser at forskningsplikten i stor grad må utføres utenfor normalarbeidsdagen. Til tross for at det er over ett år siden rapporten ble lagt frem har ikke Regjeringen foretatt seg noe. Vi foreslår at det avsettes 10 mill kroner til igangsetting av et prosjekt som skal identifisere tiltak for at forskningsplikten lar seg løse innenfor normalarbeidsdagen.

Forskerforbundet etterlyser en opptrappingsplan for å sikre fullfinansierte studieplasser. Søkningen til høyere utdanning er rekordhøy. Samtidig er ikke intensjonene i kvalitetsreformen med tettere oppfølging av studentene og bedre studiekvalitet realisert. Insentivet til å ta opp for mange studenter må reduseres ved at den resultatbaserte delen av utdanningskomponenten reduseres fra 40 % til 20 %. Dette er nødvendig for å styrke utdanningskvaliteten.

Forskerforbundet etterlyser også tiltak for bedre rammevilkår for instituttsektoren. Instituttsektoren i Norge utfører nesten ¼ av all forskning i Norge, men basisbevilgningene for de norske forskningsinstituttene er i gjennomsnitt 11% mens de fleste europeiske konkurrenter har 25-50%. Forskerforbundet mener det er nødvendig å øke grunnbevilgningene med 25 mill kroner (ca 10%), og at nivået automatisk lønns- og prisjusteres hvert år.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, tlf 915 20 535.

  • Del denne siden: