Forenkler finansieringssystemet for instituttene

Regjeringen har bestemt at basisfinansieringssystemet for forskningsinstituttene skal forenkles. Tre av indikatorene (forskningsrådsinntekter, bistillinger og relevansvekt) tas ut.

Penger

Penger

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomførte Damvad Norge i 2012 en evaluering av ordningen for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter. 51 institutter med en omsetning på 8,5 milliarder kroner omfattes av ordningen.

Regjeringen har, med bakgrunn i anbefalingene, bestemt at finansieringssystemet skal forenkles. Tre av indikatorene (forskningsrådsinntekter, bistillinger og relevansvekt) tas ut. Indikatorene for vitenskapelig publisering, doktorgradsproduksjon, nasjonale oppdragsinntekter og internasjonale inntekter blir videreført.

― Med denne justeringen får vi et enklere og mer fremtidsrettet system som gir tydeligere insentiver til instituttene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen ønsker også å videreføre dagens ordning med strategiske instituttsatsninger for miljøinstituttene og primærnæringsinstituttene. Dette gjøres fordi det fortsatt er behov for strategiske satsninger og tett dialog mellom sektordepartementene og instituttene på disse arenaene.

Forenklingen vil nedfelles gjennom en revisjon av retningslinjene for ordningen. Regjeringen vil samtidig at akademisk frihet og ansvar nedfelles i retningslinjene, og tilpasses instituttsektorens egenart. De nye retningslinjene vil gjelde fra budsjettåret 2014.