Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets engasjement mot midlertidig tilsetting

Fast tilsetting er hovedregelen etter norsk lov, og det er allmenn aksept for at bruken av midlertidig tilsetting skal holdes på et minimum. Likevel er det en utstrakt bruk av midlertidighet i forskning og høyere utdanning. Dette bekymrer Forskerforbundet og dette arbeider vi for å redusere.

(23.06.17) Fra 1. juli 2017 erstattes tjenestemannsloven av den nye Lov om statens ansatte. Disse sidene er ikke oppdatert. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Derfor er vi opptatt av:

 • Å stramme inn på den utvidede adgangen til midlertidig tilsetting etter tjenestemannsloven.
 • Å avskaffe ulovlige midlertidige tilsettinger.
 • Å få redusert andelen midlertidig tilsatte i ordinære stillinger (ikke rekrutteringsstillinger og andre ønskede åremål) slik at andelen midlertidighet i forskningssektoren kommer ned på nivå med arbeidslivet for øvrig.
 • Å få ryddet opp i lovverk og praksiser slik at regelverket blir tydeligere og forskningsprosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet, EU og andre finansieringskilder ikke automatisk regnes som tidsavgrensede eksterne oppdrag som må bemannes av midlertid ansatte.
 • Å hindre misbruk av rekrutteringsstillinger, særlig postdoktor – den skal brukes til reell kvalifisering til faglig toppstilling, ikke som en midlertidig forskerkode.
 • At dimensjoneringen av og innretningen på forskerutdanningen er balansert i forhold til utdanningsinstitusjonenes kapasitet til å gi god veiledning og oppfølging samt i forhold til samfunnets behov for forskerutdannet personale.
 • Mer langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen slik at institusjonenes handlingsrom til å tilsette fast økes.

Hva gjør vi? 

Forskerforbundet gir informasjon og råd til alle medlemmer i saker som angår midlertidig tilsetting.

Forskerforbundet gir juridisk bistand til alle medlemmer i saker hvor det er aktuelt å prøve lovligheten av midlertidigheten.

Forskerforbundet arrangerer seminarer og kurs, lager foldere og opplysningskampanjer med det formål at flere skal bli kjent med lovverket og argumentasjonen for å tilsette flere fast.

Gjennom drøftingsmøter med ledelsen, hjemmelskontroll av utlysningstekster og håndtering av enkeltsaker arbeider Forskerforbundet lokalt ved den enkelte virksomhet for å hindre ulovlig midlertidig tilsetting og øke andelen faste ansatte.

Gjennom dialogmøter, høringer, brev og politisk press forsøker forbundet å påvirke Kunnskapsdepartementet, som institusjonseier, til å iverksette tiltak for å få redusert midlertidigheten i ved statlige universiteter og høyskoler. På samme måte arbeider vi også overfor andre departementer og forvaltningsorganer der det er aktuelt.

Forskerforbundet har foreslått konkrete endringer i lovverket, særlig tjenestemannsloven med forskrift for å redusere adgangen til midlertidig tilsetting i staten.

Forskerforbundet setter midlertidighet på dagsorden gjennom vår overvåking av midlertidighetstall, utarbeiding av statistikk på grunnlag av disse og bidrag til det offentlige ordskifte.

Forskerforbundet støtter opp om lokale og nasjonale kampanjer for å få redusert midlertidigheten.

Hva mener vi?

(Utdrag fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2016–2018)

Fast tilsetting som hovedregel

Fast tilsetting er hovedregelen etter norsk lov, og bruken av midlertidig tilsetting skal holdes på et minimum. Nytilsetting skal som hovedregel skje etter utlysning for å sikre at kvalifikasjonsprinsippet ivaretas. Fast tilsetting og stillingstrygghet er av stor betydning både av hensyn til den enkelte, til den faglige kvaliteten og til arbeidsmiljøet ved virksomhetene. Det er viktig å videreføre det sterke stillingsvernet for ansatte i statlig virksomhet for å sikre en faglig uavhengig forvaltning og ivareta den akademiske friheten til vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren. Tjenestemannsloven gir imidlertid for vid adgang til midlertidig tilsetting, og svakere rettigheter for ansatte i eksternt finansierte stillinger. Antallet ansatte med ekstern finansiering har økt betydelig siden lovverket ble utformet, og det er behov for å se hvordan deres rettigheter kan ivaretas på en bedre måte.

Bruken av midlertidig tilsetting er et stort problem i forsknings- og kunnskapssektoren. Blant de vitenskapelig ansatte ved statlige universiteter og høyskoler var det i 2015 18,5 % midlertidig ansatte (ekskl. rekrutteringsstillinger). Midlertidigheten her er mer enn dobbelt så høy som i arbeidslivet for øvrig, og dette gjør det mindre attraktivt å velge en forskerkarriere. Blant teknisk-administrativt personale i UH-sektoren var det på samme tid om lag 14 % midlertidig ansatte. I kulturminnevernet er mellom 30-50 % av årsverkene knyttet til arkeologiske undersøkelser utført av midlertidig ansatte. Også ved helseforetakene vet vi at mange forskere går på midlertidige kontrakter. Det lovpålagte registrerings- og undersøkelsesarbeidet av norske kulturminner gjennomføres i hovedsak av midlertidig ansatte feltarkeologer med korte kontrakter.

Prøveordningen med innstegsstilling er mangelfullt utredet, og er innført uten at det er strammet inn på adgangen til midlertidig tilsetting andre steder i lovverket. Det er viktig at ordningen evalueres for å sikre at den ikke medfører utvidet bruk av midlertidig tilsetting.

Alle kunnskapsarbeidere – enten de arbeider i vitenskapelige, tekniske eller administrative stillinger – skal ha jobbtrygghet og karriereutviklingsmuligheter.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Fast tilsetting skal fortsatt være hovedregelen for tilsetting både i privat og offentlig sektor.
 • Adgangen til midlertidig tilsetting strammes inn både etter arbeidsmiljø- og tjenestemannsloven.
 • Bruken av midlertidig tilsetting i utdannings- og forskningssektoren reduseres ned mot nivået i arbeidslivet forøvrig.
 • Stillingsvernet styrkes i lov- og avtaleverk.
 • Ekstern finansiering skal ikke medføre svekkede rettigheter for arbeidstakerne.
 • Institusjonenes handlingsrom til å tilsette fast styrkes ved økt langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringspolitikken.
 • Regionalforvaltningens lovpålagte oppgaver knyttet til arkeologiske undersøkelser sikres ved intern finansiering.
 • Prøveordningen med innstegsstilling må ikke føre til utvidet bruk av midlertidig tilsetting, men føre til mer forutsigbarhet og vurderes som erstatning for postdoktorstillinger. Prøveordningen må fortløpende evalueres.
 • Prøveordningen med innstegsstilling må være fullfinansiert.

Les også Hovedstyrets vedtak (2010).

 • Del denne siden: