Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets engasjement mot ulovlig midlertidig ansettelse

Fast ansettelse er hovedregelen etter norsk lov, og det er allmenn aksept for at bruken av midlertidige ansettelser skal holdes på et minimum. Likevel er det en utstrakt bruk av midlertidighet i forskning og høyere utdanning. Dette bekymrer Forskerforbundet og dette arbeider vi for å redusere.

Derfor er vi opptatt av:

 • Å stramme inn på den utvidede adgangen til midlertidig ansettelse etter statsansatteloven.
 • Å avskaffe ulovlige midlertidige ansettelser.
 • Å få redusert andelen midlertidig ansatte i ordinære stillinger (ikke rekrutteringsstillinger og andre ønskede åremål) slik at andelen midlertidighet i forskningssektoren kommer ned på nivå med arbeidslivet for øvrig.
 • Å få ryddet opp i lovverk og praksiser slik at regelverket blir tydeligere og forskningsprosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet, EU og andre finansieringskilder ikke automatisk regnes som tidsavgrensede eksterne oppdrag som må bemannes av midlertid ansatte.
 • Å hindre misbruk av rekrutteringsstillinger, særlig postdoktor – den skal brukes til reell kvalifisering til faglig toppstilling, ikke som en midlertidig forskerkode.
 • At dimensjoneringen av og innretningen på forskerutdanningen er balansert i forhold til utdanningsinstitusjonenes kapasitet til å gi god veiledning og oppfølging samt i forhold til samfunnets behov for forskerutdannet personale.
 • Mer langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen slik at institusjonenes handlingsrom til å ansette fast økes.

Hva gjør vi? 

 • Forskerforbundet gir informasjon og råd til alle medlemmer i saker som angår midlertidig ansettelse.
 • Forskerforbundet gir juridisk bistand til alle medlemmer i saker hvor det er aktuelt å prøve lovligheten av midlertidigheten.
 • Forskerforbundet arrangerer seminarer og kurs og informasjonskampanjer med det formål at flere skal bli kjent med lovverket og argumentasjonen for å ansette flere fast.
 • Gjennom drøftingsmøter med ledelsen, kontroll av utlysningstekster og håndtering av enkeltsaker arbeider Forskerforbundet lokalt ved den enkelte virksomhet for å hindre ulovlige midlertidige ansettelser og øke andelen faste ansatte.
 • Gjennom dialogmøter, høringer, brev og politisk press forsøker forbundet å påvirke Kunnskapsdepartementet som institusjonseier til å iverksette tiltak for å få redusert midlertidigheten i ved statlige universiteter og høyskoler. På samme måte arbeider vi også overfor andre departementer og forvaltningsorganer der det er aktuelt.
 • Forskerforbundet har foreslått konkrete endringer i lovverket for å redusere adgangen til midlertidig ansettelse i staten.
 • Forskerforbundet setter midlertidighet på dagsorden gjennom vår overvåking av midlertidighetstall, utarbeiding av statistikk på grunnlag av disse og bidrag til det offentlige ordskifte.
 • Forskerforbundet støtter opp om lokale og nasjonale kampanjer for å få redusert midlertidigheten.

Hva mener vi?

(Utdrag fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2019–2021)

Fast ansettelse som hovedregel

Fast ansettelse er hovedregelen etter norsk lov, og bruken av midlertidig ansettelse skal holdes på et minimum. Nyansettelse skal som hovedregel skje etter utlysning for å sikre at kvalifikasjonsprinsippet ivaretas. Fast ansettelse og stillingstrygghet er av stor betydning både av hensyn til den enkelte, til den faglige kvaliteten og til arbeidsmiljøet ved virksomhetene.

Et av målene med loven om statens ansatte i 2017 var å begrense midlertidigheten i statlig sektor. Ansatte på ekstern finansiering fikk ikke bedret stillingsvern med den nye loven. Med økende ekstern finansiering blir arbeidet med å bedre stillingsvernet for denne gruppen viktig i perioden.

Bruken av midlertidig ansettelse er et stort problem i forsknings- og kunnskapssektoren, og et vesentlig hinder for god rekruttering. Kampen for redusert midlertidighet blir derfor viktig i perioden.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Adgangen til midlertidig ansettelse strammes inn etter både arbeidsmiljøloven og statsansatteloven.
 • Statsansatteloven ikke skal gi en videre adgang til midlertidige ansettelser eller oppsigelse i staten.
 • Midlertidig ansettelse i utdannings- og forskningssektoren er på nivå med arbeidslivet forøvrig.
 • Ekstern finansiering ikke gir svekkede rettigheter for arbeidstakerne. Arbeidsgiver tar større del av risikoen ved å etablere støtteordninger mellom finansieringsperioder.
 • To år av stipendiatperioden skal medregnes i ansettelsestiden.
 • Arbeidsgivere på alle nivå følger intensjonene i lovverket.
 • Del denne siden: