Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Midlertidig ansettelse

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Dette gjelder både i statlig, kommunal og privat sektor. Midlertidig ansettelse krever særskilt lovhjemmel. Det betyr at det ikke er adgang til å ansette midlertidig hvis man ikke oppfyller lovens vilkår for midlertidighet.

(23.06.17) Fra 1. juli 2017 erstattes tjenestemannsloven av den nye Lov om statens ansatte. Disse sidene er ikke oppdatert. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Vilkår for midlertidig ansettelse i staten
Vilkår for midlertidig ansettelse i kommunal og privat sektor

Vilkårene for å kunne ansette midlertidig fremgår av arbeidsmiljøloven (aml) som gjelder for ansatte i kommunal og privat sektor. For ansatte i staten fremgår vilkårene for midlertidighet av tjenestemannsloven (tjml).

Dersom vilkårene for midlertidighet i arbeidsmiljøloven eller i tjenestemannsloven ikke er oppfylt er det ikke adgang til midlertidig ansettelse. Er man ulovlig midlertidig ansatt er utgangspunktet at man har krav på fast ansettelse. Det er ikke adgang til å ansette midlertidig for å dekke et konstant behov for arbeidskraft.

Grense for midlertidig ansettelse – treårsregel og fireårsregel

Både arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven setter en grense for hvor lenge en arbeidstaker kan være midlertidig ansatt. Formålet med en slik grense er å hindre misbruk som følge av gjentatt og langvarig bruk av midlertidig ansettelse. En arbeidstaker som har vært sammenhengende ansatt i mer enn fire år i samme virksomhet i staten har i utgangspunktet krav på fast ansettelse.

I privat og kommunal sektor har en arbeidstaker krav på fast ansettelse etter fire eller tre år, avhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Det må likevel gjøres en konkret individuell vurdering av slike tilfeller.

En tidsbegrensning av ansettelsesforholdet, eller avbrudd i ansettelsen som utelukkende er foretatt for å hindre den ansatte å oppnå fast ansettelse, er ikke saklig.

Vilkår for midlertidig ansettelse i staten

Tjenestemannslovens hovedregel er fast ansettelse. Midlertidig ansettelse representerer unntak fra hovedregelen og må begrunnes særskilt. I tjenestemannsloven § 3 er det fastsatt bestemte vilkår for når det er adgang til å ansette midlertidig. Det er på ansettelsestidspunktet at arbeidsgiver må vurdere om vilkårene er oppfylt.

Tjenestemannsloven § 3 nr. 2

I følgende tilfeller kan det inngås skriftlig avtale om midlertidig ansettelse.

 • Tjenestemann trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag.

For eksempel prosjektarbeid, avgrensede utredningsoppgaver eller ekstrahjelp som følge av en større arbeidsmengde for en kortere periode. Det avgjørende er at arbeidsgiveren på ansettelsestidspunktet antar at arbeidstakeren bare trengs for en kortere periode, for eksempel fordi det etter dette tidsrommet ikke vil foreligge arbeidsoppgaver eller økonomiske midler.

 • Arbeidet ennå ikke fast organisert og det er derfor usikkert hvilke tjenestemenn som trengs.

For eksempel ved organisering av nye institusjoner, omorganisering eller i påvente av rasjonalisering.

 • Tjenestemann skal gjøre tjeneste for en annen (vikar).

For eksempel der man vikarierer for en eller flere navngitte personer, eller i påvente av at en ledig stilling skal besettes. Det er ikke adgang til å ansette vikarer for å dekke et konstant behov for arbeidskraft i virksomheten.

 • Tjenestemannen skal være aspirant eller elev ved etatskole.
 • Tjenestemannen skal tjenestegjøre i utdanningsstilling.

For eksempel stipendiater, vitenskapelige assistenter, turnuskandidater og dommerfullmektiger. Utdanningsstillinger er samtidig åremålsstillinger.

Varighet, arbeidets omfang og innholdet i stipendiatstillinger er nærmere fastsatt i forskrift.

 • Tjenestemann skal tjenestegjøre i åremålsstilling.

Jamfør forskrift til tjenestemannsloven § 3, og universitets- og høyskoleloven § 6-4.

For eksempel stipendiater, postdoktorer, faglige lederstillinger, øverste leder i virksomheten, rektor, leder for avdeling og grunnenhet.

Åremålsansettelser er normalt for fire til seks år.

Ulovlig midlertidig ansettelse – ansettelse i mer enn fire år

Dersom midlertidig ansettelse skjer i strid med tjenestemannsloven § 3 nr. 2, er arbeidstakeren å regne som fast ansatt. Det innebærer at arbeidstakeren ikke kan sies opp med mindre arbeidet faller bort eller stillingen inndras. Dersom man har vært sammenhengende midlertidig ansatt i samme virksomhet i mer enn fire år kan man ha krav på fast ansettelse. Det må likevel gjøres en konkret individuell vurdering.

Fireårsregelen gjelder ikke dersom man er ansatt i en åremålsstilling, for eksempel som stipendiat.

Opphør av midlertidig stilling i staten

Tjenestemannsloven §§ 7-10

Arbeidstakere ansatt for et bestemt tidsrom, på åremål eller i utdanningsstilling, fratrer uten oppsigelse når tiden er ute. Vikarer plikter å fratre uten oppsigelse når den man vikarierer for tiltrer stillingen.

Dersom ansettelsen har vart i mer enn ett år, skal tjenestemannen ha minst en måneds varsel om opphør.

Har en midlertidig tjenestemann mer enn fire års sammenhengende tjeneste, kan han sies opp med seks måneders varsel dersom stillingen inndras eller stillingen faller bort.

Ellers reguleres opphør av stilling av reglene i tjenestemannsloven (tjml) §§ 7-10.

Vilkår for midlertidig ansettelse i kommunal og privat sektor

Arbeidsmiljøloven § 14-9
Arbeidsmiljøloven § 14-10

I følgende tilfeller kan det inngås skriftlig avtale om midlertidig ansettelse:

 • Når arbeidet er av midlertidig karakter (a)

Typetilfeller:
Prosjektarbeid: Bruk av midlertidig ansatte til prosjektarbeid forutsetter at det er et tidsavgrenset arbeid som ikke er en del av virksomhetens faste eller løpende oppgaver. Hvis virksomheten har mange lignende prosjekter etter hverandre kan det tenkes at behovet for arbeidskraft ikke er midlertidig og at arbeidstaker skal ansettes fast.

Sesongarbeid: Loven åpner for at sterkt sesongpreget arbeid kan være grunnlag for å ansette midlertidig, for eksempel arbeid i turistsesongen.

Ekstrahjelp/tilkallingshjelp: Bruk av ekstrahjelp forutsetter at det oppstår behov for hjelp som virksomheten ikke kan planlegge på forhånd eller ved en ekstraordinær og forbigående arbeidstopp.

 • Ved vikariater (b)

Forutsetningen er at den midlertidig ansatte trer inn for en eller flere andre ansatte som enten er syke, har ferie eller er i permisjon.

 • For deltakere i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten (NAV) (c)
  For praksisarbeid (d)

Forutsetningen er at dette er arbeid som ledd i en utdanning, eksempel på dette er leger i turnustjeneste.

 • For idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten (e)
  For en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten (f).

Dersom virksomheten har ansatt midlertidig etter denne bestemmelsen, og vedkommende ikke får fast ansettelse, inntrer en karantenetid på 12 måneder. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye ansettelser på generelt grunnlag for arbeid av samme art.

Denne generelle anledningen til å ansatte midlertidig trådte i kraft 1. juli 2015.  

 • For øverste leder i virksomheten (åremålstilsetting) jf. arbeidsmiljøloven § 14-10.
 • Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale om utvidet adgang til midlertidig tilsetting blant annet for å utøve forskningsarbeid.

Forskerforbundet har tariffavtaler med Abelia og Spekter som åpner for åremålstilsettinger som stipendiat og postdoktor.

Rett til fast tilsetting

Dersom man er ansatt midlertidig uten at vilkårene i arbeidsmiljøloven er oppfylt, har arbeidstaker i utgangspunktet krav på fast ansettelse. Arbeidstaker kan også ha rett til fast ansettelse hvis tjenestetiden i virksomheten har vært sammenhengende over en lengre periode.

Ved arbeidskontrakter inngått før 1. juli 2015 har arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt på grunn av arbeidets karakter (a) eller i vikariat (b) rett til fast ansettelse etter mer enn fire års sammenhengende tjeneste.

For arbeidskontrakter inngått etter 1. juli 2015, er fireårsregelen begrenset til å gjelde arbeidstakere som er ansatt for å utføre arbeid av midlertidig karakter (a). Arbeidstakere som er midlertidig ansatt i vikariat (b) eller på generelt grunnlag (f) vil ha rett til fast ansettelse etter mer enn 3 års sammenhengende tjeneste. Det samme gjelder ved en kombinasjon av grunnlagene. Lovbestemmelsen skal forstås slik at fireårsregelen kun gjelder i de tilfellene hvor arbeidstaker i hele perioden har vært midlertidig ansatt på grunn av arbeidets karakter (a).  

Opphør av midlertidig ansettelse

Til forskjell fra faste ansettelser er det ikke krav om oppsigelse ved lovlig midlertidig ansettelse, da arbeidsforholdets lengde er bestemt på forhånd enten ved at tidsperioden utløper eller at oppdraget er utført.

Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for sluttdato senest en måned før siste arbeidsdag.

Dersom man er ansatt midlertidig for en periode og det blir nødvendig med en oppsigelse av forholdet før avtaleperiodens utløp, gjelder de vanlige oppsigelsesfristene i arbeidsmiljøloven.

De vanlige oppsigelsesfristene gjelder også hvis det foreligger en ulovlig midlertidig ansettelse eller det midlertidige arbeidsforholdet har vart lengre enn tillatt periode.   

Drøftingsplikt

Arbeidsgiver er forpliktet til å drøfte bruken av midlertidighet med de tillitsvalgte minst en gang i året. Arbeidstilsynet kan gripe inn dersom slike drøftinger ikke gjennomføres.

 • Del denne siden: