Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Stipendiater, postdoktorer og korona

(03.12.20) Koronasituasjonen er unik og har ført til stor grad av usikkerhet. Forskerforbundet har mottatt mange henvendelser fra stipendiater og postdoktorer som blir forsinket i arbeidet. Vi mener det må etableres en felles, nasjonal ordning for denne gruppa.

>> Ny informasjon: Midlertidig ordning: Stipendiater og dagpenger (03.12.20) <<

Notat: Stipendiater, postdoktorer og korona (pdf)

I notatet redegjør vi for rettslig status for å gi forlengelse av ansettelse som stipendiat og postdoktor, og foreslår tiltak for å sikre forlengelse også ut over det som følger av lovverket.

Stipendiater og postdoktorer rammes på forskjellige måter av koronaviruset og tiltakene myndighetene har iverksatt, enten man selv blir smittet og syk, eller man blir hindret fra normal progresjon fordi man må utføre omsorgsarbeid, sitter i karantene eller på annet vis ikke har tilgang til nødvendig forskningsinfrastruktur.

Stipendiater og postdoktorer er åremålsansatte på spesielle vilkår med formål å fullføre doktoravhandling eller kvalifiseringsarbeidet innenfor en avtalt tidsperiode. Ansettelsesvilkårene er derfor formulert slik at de ansatte skal sikres forlengelse ved sykdom og annet legitimert fravær av en viss varighet. Les mer her: §2-3 Permisjoner og forlengelse av ansettelsesperioden.

Ansettelsesforskriften (og tilsvarende nasjonale regler for ansatte utenfor staten og universitets- og høyskolesektoren) dekker ikke alle slike eventualiteter. Den sikrer imidlertid at man får automatisk forlengelse ved legemeldt sykdom som varer i 14 dager eller mer, for egen del eller for barn man har omsorg for.

Også kortvarige sykefravær kan ved noen institusjoner gi adgang til forlengelse dersom disse samlet utgjør 14 dager eller mer, så det viktige er å dokumentere alt fravær.

Det heter videre i den nasjonale ansettelsesforskriften (§2-3 (6)):

For stipendiat kan ansettelsesorganet i særskilte tilfeller gi forlengelse av ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen. Slike forhold kan være særlige omsorgsbelastninger og uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke kan lastes stipendiaten. Når slike forhold medfører forsinkelse, kan det gis forlengelse av ansettelsesperioden, forutsatt at stipendiaten vil kunne fullføre doktorgradsutdanningen innen forlengelsestidas utløp.

Dersom du av ulike grunner ikke får jobbet med doktorgrads- eller kvalifiseringsarbeidet nå, anbefaler vi deg å registrere og dokumentere det og søke forlengelse.

Vi tar det for gitt at myndigheter og arbeidsgivere legger formålet med ansettelsesvilkårene til grunn og vil vise fleksibilitet og sikre forlengelse der stipendiater og postdoktorer er blitt reelt hindret i sin naturlige progresjon.

Vi sendte 25. mars et brev til Kunnskapsdepartementet med krav om midlertidige, nasjonale retningslinjer som sikrer forlengelse for stipendiater og postdoktorer som rammes av koronapandemien.

Kunnskapsdepartementet har bedt Universitets- og høgskolerådet kartlegge omfanget og vurdere behovet for midlertidige endringer i forskriften, og UHR er i gang med dette arbeidet (brev til institusjonene 4. mai 2020).

En rekke av de store universitetene har laget retningslinjer for forlengelse på grunnlag av koronatiltak for stipendiatene, men foreløpig ikke for postdoktorene.

Universitetene i det såkalte BOTT-samarbeidet; Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU og UiT Norges arktiske universitet har i samarbeid utarbeidet en policy for håndtering av mulige forlengelser for stipendiater. Les mer om dette på informasjonssiden hos det enkelte universitet.

Felles anbefaling fra UHR og NFR

Som konsekvens av tiltakene som er innført for å takle koronapandemien ved norske universiteter og høyskoler har flere stipendiater blitt forhindret i arbeidet. For å sikre likebehandling av slike forlengelser, uavhengig av arbeidssted eller finansiering, har Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsrådet utarbeidet en felles anbefaling for prinsipper som bør legges til grunn når forlengelse vurderes.

Anbefalte prinsipper for forlengelse av stipendperioder for ph.d.-kandidater som blir forsinket grunnet tiltak for å takle koronapandemien (pdf 26.06.20)

Anbefalte prinsipper for forlengelse av ansettelsesperioder for postdoktorer som blir forsinket grunnet tiltak for å takle koronapandemien (pdf 30.06.20)

Utfyllende informasjon

Notat: Stipendiater, postdoktorer og korona (pdf)

Artikkel oppdatert torsdag 3. desember 2020 (informasjon om dagpenger)

  • Del denne siden: