Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidsgivers styringsrett: lojalitetsplikt og omsorgsplikt

Arbeidsgivers styringsrett innebærer at arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet i virksomheten.

IN ENGLISH: Employer's right of management: duty of loyalty and duty of care

Styringsretten gir arbeidsgivere vid adgang til å gi arbeidstakere instrukser og pålegg. Instrukser og pålegg fra arbeidsgiver må imidlertid være saklig begrunnet og forholdsmessige. Arbeidsgiver har også en omsorgsplikt for sine ansatte. I nåværende situasjon blir arbeidsgivers lojalitets- og omsorgsplikt særlig viktig, og arbeidsgiver må være gjennomtenkt i sin utøvelse av styringsrett.

Mer enn noen gang kreves det et godt partssamarbeid lokalt på den enkelte arbeidsplass, hvor det i dagene og ukene som kommer vil oppstå spørsmål som berører både arbeidsgiver og arbeidstaker. I dagens krisesituasjon må det forventes at både arbeidsgiver og arbeidstakere viser stor grad av fleksibilitet og bidrar til at hensyn til arbeidstaker og arbeidstakers familiesituasjon, virksomheten og effektivt smittevern ivaretas.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og vil i kraft av sin styringsrett kunne iverksette en rekke tiltak for å forebygge sykdom på arbeidsplassen.

Det har oppstått spørsmål om arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere å være hjemme i 14 dager ved mistanke om smittefare, kanskje særlig der arbeidstaker har vært på reise i særlig koronautsatte områder. Arbeidstakers lojalitetsplikt vil innebære at arbeidstaker plikter å etterkomme et slikt pålegg. Arbeidsgiver plikter på sin side å følge opp de ansatte som arbeider hjemmefra og tilrettelegge så godt som mulig for den enkelte.

For arbeidstakere som kan utføre arbeidet sitt hjemmefra, vil hjemmekontor være den naturlige løsningen. Et stort antall arbeidstakere har ikke denne muligheten, og spørsmålet er da om vedkommende har krav på lønn når hen pålegges å ikke være på jobb.

Utgangspunktet vil være at arbeidstaker i henhold til sin arbeidsavtale vil ha rett til å arbeide og motta lønn for sitt arbeid. Dersom arbeidsgiver gir arbeidstaker et pålegg som strider mot dette, må arbeidsgiver bære den økonomiske belastningen pålegget medfører. Arbeidsgivers styringsrett gir ikke adgang til å pålegge arbeidstaker å ta ut ferie eller avspasere i denne perioden.

Selv om arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett kan pålegge arbeidstaker å holde seg unna arbeidsplassen, kan arbeidsgiver ikke uten lovgrunnlag pålegge arbeidstakere karantene hjemme. Slike tiltak kan iverksettes av det offentlige etter smittevernloven og er på enkeltområder allerede iverksatt.

Artikkel publisert 16. mars 2020

  • Del denne siden: