Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ansettelse

Det er ulike regler for ansettelse i staten og for ansettelse i privat virksomhet. Ansettelse i staten preges av regelstyrte prosesser i motsetning til ansettelse i privat sektor.

Arbeidsgiver i privat virksomhet kan i utgangspunktet ansette hvem hun vil, men diskriminering av enkelte grupper kan være forbudt. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at ansettelse i privat sektor kan være nærmere regulert i avtaleverket (hovedavtaler, overenskomster og tariffavtaler).

For både stat og privat sektor gjelder følgende:

 • Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 og statsansatteloven § 9.
 • Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av arbeidsforholdets varighet og størrelse på stillingen, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5.
 • Hvis det avtales prøvetid må dette gjøres skriftlig, og prøvetiden skal ikke være lengre enn 6 måneder.
 • Arbeidsgiver skal informere arbeidstakere om ledige stillinger i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 14-1.

I det følgende beskrives ansettelsesprosessen i staten.

Ansettelsesprosessen i staten reguleres først og fremst av statsansatteloven, forskrift til statsansatteloven, og forvaltningsloven. I tillegg har hver virksomhet personalreglement og egne administrative regler for ansettelse. I staten gjelder også Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen.

Utlysning av ledig stilling

Hovedregelen er at ledige stillinger skal utlyses offentlig, jf. statsansatteloven § 4. Arbeidsgivere har plikt til å melde ledige stillinger til NAV. Forøvrig kan de kunngjøre stillingen der de måtte ønske.

Ansettelse for kortere tid enn seks måneder trenger ikke lyses ut, jf. statsansatteloven § 7 (1). Det samme gjelder ansettelse for inntil 12 måneder dersom dette er fastsatt i virksomhetens personalreglement.

Utlysningsteksten bør som minimum inneholde følgende opplysninger:

 • Stillingens tittel, lønnsnivå og tidspunkt for tiltredelse.
 • Beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvar.
 • Krav til utdanning, praksis og andre kvalifikasjoner som er nødvendig og viktig for arbeidsoppgavene i den utlyste stillingen.
 • Navn på personer i virksomheten som kan gi nærmere informasjon om stillingen.
 • Opplysninger om bruttolønnssatsene for begynner- og topplønn, opplysninger om ordinære avansementmuligheter og automatiske opprykk.
 • Oppfordre underrepresenterte grupper til å søke.
 • Søknadsfrist, ikke kortere enn to uker.

Saksbehandling

Kvalifikasjonsprinsippet gjelder ved alle ansettelser i offentlig forvaltning, jf. statsansatteloven § 3. Det innebærer at den av søkerne som fremstår som best kvalifisert på bakgrunn av utdanning og andre formelle kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet skal ansettes.

Ansettelse i staten er basert på en totrinnsbehandling. Nærmeste leder avgir en innstilling, som er et forslag til vedtak om hvem av søkerne som bør ansettes. Deretter fatter et ansettelsesråd eller et styre for virksomheten, som overordnet instans, vedtak om ansettelse. Et ansettelsesråd skal bestå av like mange representanter for arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden (tillitsvalgte), og det skal ledes av en person som er oppnevnt av arbeidsgiver. Dersom virksomhetens styre har ansettelsesmyndigheten, skal minst to representanter for de ansatte delta i behandlingen av ansettelsessaker.

Nærmeste leder innstiller normalt tre søkere til stillingen i rangert rekkefølge, men ansettelsesrådet/styret er ikke bundet av denne rangeringen.

Både nærmeste leder og ansettelsesrådet/styret er bundet av forvaltningslovens regler om habilitet og taushetsplikt.

Hovedavtalen i staten

Tillitsvalgte har rett til forhandlinger om opprettelse av nye stillinger (bemanningsøkninger), så lenge disse ikke er avgjort gjennom budsjettforhandlinger, jf. Hovedavtalen § 13 nr. 2 bokstav b. Tillitsvalgte har rett til å drøfte omgjøringer av ikke besatte stillinger, jf. Hovedavtalen § 12. nr. 2. Tillitsvalgte har rett til å uttale seg om utlysningsteksten før stillingen kunngjøres, jf. Hovedavtalen § 21 nr. 3.

Hovedtariffavtalen (HTA) i staten

Tillitsvalgte skal før utlysning av ledig stilling orienteres om den lønn stillingen vil bli lyst ut med, jf. HTA § 2.3.8 nr. 1. Tillitsvalgte har rett til å drøfte lønnsplasseringen, jf. HTA § 2.3.8 nr. 1.

 • Del denne siden: