REFERAT FRA STYREMØTET I FF-HIO 7. OKTOBER 2010

 

Til stede: Vera Berg, Erik Grønvold, Morten G. Kielland, Marit Ness, Lasse Ringstad, Gunhild Salvesen og Marit Storhaug.

Forfall: Ragnhild Augustson og Riccarda Pfeiffer.

 

Sak 1               Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat fra medlemsmøte 14.9.  

Innkalling og referat ble godkjent. Referatet sendes nå ut til alle medlemmene.

Etter forslag fra Lasse vedtok styret at sakene 5,6,7, 8 og 9 skulle behandles først.

 

Sak 5               OU-kurs 20. – 22. oktober 2010

14 deltagere har hittil meldt seg på kurset. For å fylle opp de 6 siste plassene, sendes det ut en invitasjon til alle medlemmene der ’førstemann til mølla’-prinsippet gjelder. 

Dimmen har takket nei til forespørselen om å holde en innledning på kurset, og nå blir det Svein Møthe, Høgskolen i Buskerud, som snakker om fusjoner i norsk høyere utdanning. Hans honorar bestemmes ut fra satsene som Forskerforbundet bruker.

 

Sak 6               Kurs for medlemmer i november?

Kurskomitéen tar kontakt med Statens pensjonskasse og ber om at Ture Jansen holder kurs i januar. Temaet er pensjon. Dersom Jansen ikke kan påta seg oppdraget, finner kurskomitéen en alternativ kursholder.

 

Sak 7               Felles OU-søknad med HiAk til våren?

Blir det fusjon, kan det være nyttig å starte prosessen mot ett FF-lag allerede til våren. Vi søker derfor om OU-midler til et felles kurs neste år. Vi er imidlertid usikre på om begge lokallagene skal sende inn hver sin søknad, eller om det skal settes opp en felles søknad. Vi kontakter derfor FF sentralt for å høre hva de ønsker.  

                        Komitéen undersøker aktuelle kurssteder.

 

Sak 8               Julebord for styret med varamedlemmer, eller sammen med alle klubbstyremedlemmene

De som deltar i lønnsforhandlingene, går ut og spiser etter at forhandlingene er ferdige. Morten bestiller bord på Touch of France.

9. desember blir det julebord for klubbstyrene på Bristol. Komitéen bestiller bord.  

 

Sak 9               Eventuelt

Det er ønskelig at flere av styremedlemmer deltar på politisk seminar 2. november.

Vi ber ledelsen om å sende ut lønnsslippene via mail til den enkelte tilsatte.

I forbindelse med utkast til omstillingsavtale undersøker Vera om høgskoledirektøren alene skal avgjøre mulige tiltak i de tilfellene der en ikke får til en tilfredsstillende innplassering. FF peker også på at det er viktig at tjenestemannsorganisasjonene deltar aktivt i arbeidet med å få på plass en best mulig omstillingsavtale

Pga. møtekollisjon deltar ikke Vera i styringsgruppemøtet i dag, men hun har sendt inn noen merknader:

Sakspapirene sendes ut for sent.

Valg av rektor og prorektor må være reelt. Alle som ønsker å stille, og som har minst 15 underskrifter bak seg, må få anledning til det.

FF advarer mot en stor og toppstyrt organisasjon og går inn for to rektorer – valgt i par. Dersom det blir tre, ønsker FF at de også velges samlet.

FF stiller som krav at rektor må ha førstekompetanse, aller helst bør vedkommende være professor. Hvis det blir to i rektoratet, bør prorektor også ha førstekompetanse. Dersom det blir tre, kan det være en åpning for at kravet om 1. kompetanse fravikes for en av prorektorene.

 

Sak 2               Lokale lønnsforhandlinger

Oversikten over medlemmene i den enkelte klubb må ajourføres før lønnsforhandlingene.

Prioriteringene fra den enkelte klubb sendes Gunhild innen fredag 15. oktober kl. 12. Sammen med lista leveres søknadsskjemaene i 2 eksemplarer.

Morten reserverer rom for FF i forhandlingsperioden.

 

Sak 3               IDF-saker

                        OPPRYKK TIL PROFESSOR – ENDRING I FORSKRIFT

Hovedendringen går ut på at det nå er institusjonene selv som har ansvaret for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Det foreslås at myndigheten til å oppnevne bedømmelseskomité ved søknad om opprykk til professor, delegeres til det egne tilsettingsutvalget. 

 

 

Sak 4               HiO/HiAk

Erik og Vera har startet på utkast til høring. Dette sendes ut til klubbene før OU-kurset. Den enkelte klubbleder informerer sin klubb om prosedyren i forbindelse med høringen og samler inn eventuelle merknader fra sin avdeling. Tilbakemeldingene tas med til OU-kurset der høringssvaret skal renskrives. 

I forbindelse med MMI-undersøkelsen foreligger det nå et utkast til spørreskjema. Spørsmålet om stillingskategori er fremdeles ikke fjernet. Flertallet i styret går inn for at dette - sammen med spørsmål 2 - strykes.  

Et allmøte på LUI viser at mange er usikre og tvilende til en evt. fusjon, men konklusjonen i høringsutkastet fra avdelingen, er positiv.

På EST har de lite tid til å sette seg inn i problemstillingene knyttet til HiO/HiAk- prosessen, men det er enighet om at avdelingen ønsker å forbli samlet også i framtida.

Ansatte ved JBI er kritiske og negative til planene. Hovedspørsmålet akkurat nå er om en skal gå for en 4 – fakultetsmodell.

Også på HF er de opptatt av antall fakulteter. Der ønsker de fem.

Ved avdeling SU er det lite interesse for HiO/HiAk-saken.

Ved ADM er de passive, men ganske samstemte. De ønsker en fusjon.